Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/13989 E. , 2017/11279 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/13989 E. , 2017/11279 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515846
Konum: İstanbul



17. Hukuk Dairesi 2016/13989 E. , 2017/11279 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ...Sigorta AŞ ve ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic.Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, 29.08.2014 tarihinde davacıların murisi ... idaresindeki araç ile davalı ...'ın idaresindeki ... plakalı aracın çarpışması sonucu ...'un vefat ettiğini, kazaya karışan ... plakalı aracın ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kısa süreli kira sözleşmesi ile... adına kiralandığını, kiralayan şirketin tazminat sorumluluğunun bulunduğunu, kazada ...'ın asli kusurlu olduğunu belirterek, davacı ... için 1.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın, diğer davacılar için 50.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... AŞ vekili, manevi tazminat talebinin, kombine limitinin % 25'i ile sınırlı olmak üzere teminat kapsamına dahil edildiğini, davacılar vekiline 30.10.2014 tarihinde 10.000 TL ödendiğini ve ibra edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... Genel Sigorta AŞ vekili, sigortalı araç sürücüsünün % 100 kusuru gözetilerek davacılar vekiline 27.10.2014 tarihinde 64.905,78 TL ödeme yapıldığını, sigortalının kusuru oranında ve poliçe limiti ile sorumlu olunduğunu, kaza tarihinden itibaren faiz istenilemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... Yat. San. ve Tic. Ltd.Şti. vekili, müvekkilinin araç kiralama alanında faaliyet gösterdiğini, kazaya karışan ... plakalı aracın şirket bünyesinde yer aldığını, bu aracın müvekkilinin bilgisi dışında ...'a tesliminin yapıldığını, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı ...'un davalı ... AŞ aleyhine açtığı maddi tazminat istemli davanın reddine, davacı ...'un diğer davalılar aleyhine açtığı maddi tazminat istemli davanın kabulü ile, 9.519,18 TL maddi tazminatın bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, hüküm altına alınan miktarın 1.000,00TL'sine davalılardan ... ve ... Turizm Taşımacılık Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden 29/08/2014 tarihinden itibaren, diğer davalı ... Genel Sigorta AŞ. yönünden de 27/10/2014 tarihinden itibaren, bakiye 8.519,18 TL'ye de tüm davalılar yönünden 30/05/2016 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, davalı ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına, davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, davacı ... için 25.000,00 TL, davacı ... için 25.000,00 TL, davacı ... için 25.000,00 TL, davacı ... için 25.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ..., ...Sigorta AŞ. ve ... Taşımacılık Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, hüküm altına alınan miktarlara davalılardan ...Sigorta AŞ. yönünden 28/09/2014 tarihinden itibaren, diğer davalılar yönünden ise 29/08/2014 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, davalı ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı tutulmasına, davacıların manevi tazminat istemi yönünden fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, karar verilmiş hüküm davalılar ...Sigorta AŞ ve ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic. Ltd.Şti vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic. Ltd.Şti vekilinin maddi tazminat talebine yönelik temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, trafik kazasından maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminatın kişinin ruh ve vücut bütünlüğünün bozulması, sosyal kişilik değerlerinin saldırıya uğraması gibi durumlarda istenebileceği yasal ve yerleşmiş yargı kararlarıyla kabul edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 01.03.2006 tarih ve 2006/2-14 E, 2006/26 K. sayılı kararında açıklandığı gibi manevi tazminatın amacı, zarar görenin kişilik değerlerinde ve bedensel bütünlüğünün iradesi dışında ihlali hallerinde meydana gelen eksilmenin (manevi zararın) giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir. Manevi zarar, haksız eylemin sonucunda, uğranılan kişilik değerlerindeki azalmanın karşılığı olması ve zarar gören tarafından da takdir ve tayin edilebilir bulunması nedeniyle birden fazla bölümler halinde istenemez.
Somut olayda, dava dilekçesinde davacılar için 50.000,00'er TL manevi tazminatın tahsili istenmiş; mahkemece davacıların her biri için 25.000,00'er TL manevi tazminatın davalılar ..., ...Sigorta AŞ ve ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic.Ltd. Şti. den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Davalılardan ...Sigorta AŞ. vekili cevap dilekçesinde; davacılar vekiline 30.10.2014 tarihinde 10.000 TL manevi tazminat ödendiğini ve ibraname alındığını bildirmiş, davacı vekili tarafından ödeme kabul edilerek 04.03.2016 tarihli dilekçe ile, ...Sigorta AŞ.nin kazaya karışan aracın kasko şirketi olduğu, maddi-manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı adı altında ve tüm davacı müvekkiler adına talepte bulunulduğu, kendileri tarafından ibraz edilen dekontta hasar bedeli yazılı olduğu, sigorta şirketi tarafından sunulan “hasar ve tazminat makbuzu ve ibraname” başlıklı belgede bunun manevi tazminat olduğu ve ödenecek kişi kısmında da kazada vefat eden ... isminin yazılı olduğu, her bir davacı için ödemenin 2.500,00 TL olarak kabul edilmesi gerektiği, bu ödemeden ibra manasının çıkarılamayacağı belirtilmiştir. Dosyada mevcut ve davacı tarafın kabulünde olan ibraname fotokopisinin incelenmesinde; ödenen miktarın 10.000 TL ve hasar sebebinin manevi olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu halde yukarıdaki açıklamalar ışığında,
davalı ... tarafından ibraz edilen ibra belgesinin aslının getirtilerek, davacı tarafın beyanlarıda gözönüne alınarak "manevi tazminatın bölünemezliği" kuralı doğrultusunda inceleme yapıp davanın manevi tazminat talebi yönünden etkisi tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic.Ltd. Şti. vekilinin maddi tazminat yönünden temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic.Ltd. Şti. ve ...Sigorta AŞ vekillerinin manevi tazminata yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... Taşımacılık Yat. San. ve Tic.Ltd. Şti. ve ...Sigorta AŞ'ye geri verilmesine 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları