Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/13678 E. , 2017/11706 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/13678 E. , 2017/11706 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/13678 E. , 2017/11706 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacıların miras bırakanı ile davalı arasında 17.01.2011 başlangıç tarihli 10 yıllık hayat sigortası sözleşmesi bulunduğunu, miras bırakan vefat etmesine karşın bedelin ödenmediğini belirterek 55.000,00 TL nin dava tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, primin ödenmemesi nedeni ile poliçenin dain mürteinin bilgisi dahilinde iptal edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 55.000,00 TL'nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmalık, hayat ... poliçesinin iptalinin haklı olup olmadığı, davacının poliçe teminatını talebe haklı olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, ... poliçesinin dava dışı banka tarafından açılan krediye teminat olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, kredi borcu ödenmemiş ise ... bedelini talep hakkı öncelikle dava dışı bankaya ait olup, ancak artan kısım varsa davacıların bunu istemesi mümkündür.... Şubesi tarafından gönderilen yazıda kredi bakiyesinin 18.08.2016 tarihi itibari ile 32.336,31 TL olup, tazminatın davacılara ödenmesine muvafakat edilmediği bildirilmiştir. Bu durumda kredi borcu tamamen ödenmediğinden ancak arta kalan kısım açısından davacıların bedeli talep etme hakkı olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli bulunmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle verilen hükmün BOZULMASINA, bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şu aşamada yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları