Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/12762 E. , 2017/12304 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/12762 E. , 2017/12304 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/12762 E. , 2017/12304 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı ...Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, manevi tazminat davasının kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ. vekili ile davalı .... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı ... A.Ş.'ye kasko sigortalı, diğer davalı ...Ş.'nin zorunlu karayolu taşımacılık sigortacısı olduğu, davalı .... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin maliki olduğu otobüsün sürücüsü davalı ...'ın kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada otobüste yolcu olarak bulunan müvekkillerinin oğlu/kardeşinin öldüğünü açıklayıp ölenin anne-babası için 100.000,00' er TL, ölenin ikiz kardeşi ... için 60.000,00 TL, ölenin diğer kardeşi ... için 50.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı ...Ş. vekili; sorumluluklarının poliçe limitleriyle ve sigortalının kusuru ile sınırlı olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.Davalı ... A.Ş. vekili, müvekkilinin poliçe teminat limiti ile sınırlı sorumlu olduğunu savunmuştur.Davalı ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili, tüm kusurun araç sürücüsünde olmadığını, yolun bakımından sorumlu kuruluşun da kusurlu olduğunu ileri sürmüştür.Davalı ..., davaya karşı beyanda bulunmamıştır.Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı ...Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davalılar ..., ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve ... aleyhine açılan manevi tazminat davasının kabulü ile ... dava tarihinden itibaren işleyecek faizinden sorumlu olmak üzere davacı ... için 100.000,00 TL, davacı ... için 100.000,00 TL, davacı ... için 60.000,00 TL ve davacı ... için 50.000,00 TL olmak üzere toplam 310.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan 08.02.2015 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... AŞ. vekili ile davalı ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Davalıların sorumluluğunda olan otobüsün tek taraflı kazasında müvekkillerinin desteğinin öldüğünü açıklayıp tazminat talebinde bulunmuştur.
Hükmü temyiz eden davalı ..., kazaya neden olan aracın ihtiyari mali mes'uliyet sigortacısıdır.2918 sayılı KTK'nun 96. maddesinde "zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise zarar görenlerin tazminat taleplerinin, sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulması gerektiği" hükme bağlanmıştır. Dosya kapsamından meydana gelen kazada davacıların murisinin öldüğü, araç içerisindeki diğer yolcuların da zarara uğradığı anlaşılmaktadır. Davalı ... A.Ş. vekili, aynı olayda zarar gören diğer kişiler tarafından da müvekkili aleyhine dava açıldığını ve zararın garameten paylaştırılması gerektiğini savunmuştur. KTK.96. Madde tartışılmadan ve davacılar yararına hükmedilen tazminat ile kazada yaralanan diğer mağdurların zararları ve davalının sorumlu olduğu teminat limiti gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Davalı ... A.Ş. kazaya neden olan aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortacısıdır.
Sigorta şirketine dava açılmadan önce başvurulmuşsa, temerrüt tarihinden; başvuru yapılmamışsa, dava tarihinden faize hükmedilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davalı ... şirketine başvuru yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmadığından davalı ... şirketinin dava tarihinde temerrüde düştüğünün kabul edilmesi gerekirken olay tarihinden itibaren faizle sorumlu tutulması doğru değildir.
4-Hükmü temyiz eden davalılar, murisin yolcusu olduğu otobüste emniyet kemeri takmaması sebebi ile müterafik kusurunun bulunduğunu ileri sürerek tazminattan indirim yapılması gerektiğini ileri sürülmüşlerdir. Mahkemece murisin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı, takılı değil ise bu durumun ölüme etkili olup olmadığının araştırılarak, murisin müterafik kusurunun tespiti halinde BK.nun 44.maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması hususunun tartışılmaması doğru görülmemiştir.
5-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatların fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekilinin, (4) ve (5) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekili ile davalı ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... Türk Sigorta A.Ş. ile ... Oto Taşımacılık Petrol Ürünleri Yat. Pazarlama İth.İhr. Tic. ve San.Ltd.Şti.'ne geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları