Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/12758 E. , 2017/12362 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/12758 E. , 2017/12362 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529350
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/12758 E. , 2017/12362 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ...Ş ile davalılar ..., ... aralarındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 8.4.2015 gün ve 2012/306 2015/117 sayılı hükmün Dairenin 14.3.2016 gün ve 2015/13638 2016/3150 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, davacı şirkete sigortalı olan ... Kiralama A.Ş'ye ait ... İnşaat A.Ş tarafından finansal kiralama yoluyla edinilen asfalt serici iş makinasına davalı ...'in maliki olduğu diğer davalının sürücüsü olduğu araç ile tam kusurlu çarparak hasar verdiğini 253.720,14 TL tazminatın sigortalısına ödediğini, davalı sigortasından tahsil edilen 70.000,00 TL'nin mahsubu ile 183.720,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, mahkemece davalı kusuruna göre davanın reddine karar verilmiş, davacı temyizi üzerine Dairemizce davacının müştereken ve müteselsilen tahsil talebi olup tam kusura dayandığı yargılamada dava dışı aracada kusur verilmesi ve sonuçta davalının kusuru gözönüne alınarak davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesi ile yerel mahkeme kararı bozulmuştur.
Davalı tarafın karar düzeltme yoluna başvurması üzerine tekrar dosya incelendi.
Davacı ..., sigorta ettiren ... İnşaat A.Ş'ye hasar bedelini ödemiş ve yasal halefiyet uyarınca ödediği bedeli zarara sebebiyet verdiğini iddia ettiği aracın işleten ve sürücüsünden talep etmiştir.
Yapılan yargılama sonucunda sigorta ettiren ... İnş. A.Ş %90, davalı sürücü %10 kusurlu bulunmuş ve davalıların işleten-sürücüsü olduğu aracın ZMMS şirketinin yapmış ödeme nedeniyle dava reddedilmiştir. Bu durumda davalıların %10 kusuruna isabet eden miktar fazlasıyla ödendiğine göre mahkemece verilen karar usul ve yasaya uygun bulunmakla Dairemizin bozma ilamının kaldırılarak yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüyle Dairemizin 2015/13638 E, 2016/3150 K sayılı bozma ilamının kaldırılarak yerel mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davacıdan alınmasına, tashihi karar peşin harcının davalılara geri verilmesine 29.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları