Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/12690 E. , 2017/11699 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/12690 E. , 2017/11699 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/12690 E. , 2017/11699 K.

"İçtihat Metni"

Davacı .... ile davalı ... ... Motorlu Taşıt İmal ve Satış A.Ş. arasındaki dava hakkında, ... . Asliye Ticaret Mahkemesi’nden verilen 04.06.2013 gün ve 2013/57 Esas,2013/209 Karar sayılı hükmün, Dairemizin 26.12.2013 tarih, 2013/17315 esas,2013/18392 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekilince kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı aracın 02.07.2008 tarihinde durmak üzere frene basıldığı anda yüksek hızla ileri fırlayarak bahçe kapısına çarptığını ve pert olduğunu, tespit raporunda kazaya imalat hatasının sebep olduğu yönünde kanaat belirtildiğini, araç bedeli 35.500,00 TL’nin sigortalıya ödendiğini ileri sürerek sovtaj bedelinin düşülmesi ile 19.945,00 TL tazminatın rücuen davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin imalatçı değil, genel distribütör olduğunu, sorumluluğu bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, hasarda aracın hatalı/ayıplı üretimi nedeniyle davalının %75 oranında, dava dışı sürücünün aracın istem dışı hızlandığı anda otomatik vitesli aracın vitesini nötr (boş) konuma getirmesi tedbirine başvurmaması nedeniyle %25 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 14.959,00 TL alacağın 26/03/2009 temerrüt tarihinden itibaren işletilecek 3095 sayılı 2/2 maddesi gereğince yürütülecek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiş, verilen karar Dairemizin 26.12.2013 tarih, 2013/17315 esas, 2013/18392 karar sayılı ilamı ile davacı taraf lehine bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş olup, dosyanın incelenmesinde;
Dava, araçtaki üretim hatası nedeni ile yaşanan tek taraflı kazası ile oluşan ve kasko sözleşmesi gereği sigortalıya ödenen hasar bedelinin davalı firmadan rücuen tahsiline ilişkindir. Dairemizce verilen kararda kazanın salt üretim hatasından kaynaklandığı kabul edilerek sonucuna göre karar vermek gerektiği belirtilmiş ise de; ... Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 21.10.2013 tarih 2009/168 esas 2013/343 karar sayılı 21.10.2013 tarihli kazaya konu araçta herhangi bir ayıp bulunmadığına ilişkin bilirkişi raporlarına dayalı tespiti içeren kararın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 2014/15320 esas 2015/12820 karar, 15.10.2015 tarihli onama kararı ve 2016/705 esas 2016/8284 karar ve 05.05.2016 gün sayılı ilamı ile karar düzeltme isteminin reddine dair kararı ile de kesinleştiği görülmektedir. O halde anılan 19. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda araçta herhangi bir ayıp bulunmadığı kabul edilerek sonucuna göre karar vermek gerekmekte iken yazılı şekilde hüküm kurulması kabul edilmemiş; karar düzeltme isteminin kabulü ile bozma ilamımızın gerekçesi bu şekilde değiştirilmek suretiyle mahkemece verilen hükmün davalı taraf lehine bozulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz 2013/17315 esas 2013/18392 karar sayılı bozma ilamındaki gerekçenin kaldırılarak yukarıdaki gerekçe ile yerel mahkeme kararının davalı taraf lehine BOZULMASINA, tashihi karar harcı ile temyiz peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları