Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/12147 E. , 2017/12023 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/12147 E. , 2017/12023 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515775
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/12147 E. , 2017/12023 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalı ... Sigorta A.Ş. arasındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 14.01.2014 gün ve 2012/265 Esas- 2014/51 Karar sayılı hükmün, Daire'nin 12.05.2015 gün ve 2014/6399 Esas- 2015/7331 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, davacıya ait işyerinin davalı tarafından sigortalandığını, işyerinin 19.12.2011 tarihinde çıkan yangın sonucu tamamen yandığını, olaydan sonra yaptırılan tespitle zararın 931.130,00 TL. olduğunun saptanması üzerine ödeme yapılması için davalıya başvurulduğunu; ancak davalının ödeme yapmaktan kaçındığını ileri sürerek 931.130,00 TL. tazminatın yangın tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, açılan hasar dosyasında eksper raporu ile belirlenen hasar bedeli 427.301,00 TL'yi depo ettiklerini, bu nedenle davanın konusuz kaldığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 427.301,00 TL. tazminatın 09.03.2012 temerrüt tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline dair verilen hükmün, davalı vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizce, davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiş; davalı vekili tarafından yasal süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Dosyanın yeniden yapılan incelenmesinde;
Dava, işyeri sigorta poliçesi gereği tazminat istemine ilişkindir. Davalının poliçe ile üstlendiği yangın rizikosunun 19.12.2011 tarihinde gerçekleşmesi üzerine, davacı tarafından yaptırılan delil tespiti ile saptanan miktarın ödenmesi hususu, ... . Noterliği'nin 10.02.2012 tarihli ihtarnamesiyle davalıya bildirilmiş; bu ihtarname, davalı şirkete 16.02.2012 tarihinde tebliğ edilmiş; davalı tarafından ödeme yapılmaması üzerine eldeki dava açılmıştır.
Yangın Sigortası Genel Şartları'nın B.8-1 maddesi gereğince, sigorta teminatına dahil olan zarara ilişkin kesinleşen tazminat bedelinin, en geç bir ay içerisinde sigorta ettirene/sigortalıya ödenmesi zorunlu olup, bu sürenin sonunda ödeme yapılmaması
halinde sigortacının temerrüdü nedeniyle davacı sigortalının faiz talep hakkı sözkonusu olabilecektir.
Somut olayda; sigortaya konu riziko nedeniyle oluşan hasar bedelinin ödenmesi için, davacının gönderdiği ihtarnamenin davalıya 16.02.2012 tarihinde tebliğ edildiği gözetildiğinde, davalı sigortacının 16.03.2012 tarihine kadar ödeme yapma zorunluluğu bulunduğu için davalının bu tarihten itibaren mütemerrit sayılması gerekecektir. Davalı ... şirketi tarafından saptanan 427.301,00 TL. tazminat mahkeme tarafından da uygun bulunarak hüküm altına alınmış ve davalının temerrüt tarihi 09.03.2012 olarak kabul edilip bu tarihten itibaren temerrüt faizine hükmedilmiştir. Oysa; davacının davalıdan alacağı sigorta tazminatı olarak saptanan bu bedel, davacının alacaklıları tarafından davalı sigortacıya gönderilen haciz kararları nedeniyle davacıya ödenememiş ve davalı tarafından tevdi mahalli belirlenmesi konusunda yapılan başvuru üzerine, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/142 D.İş sayılı tevdi mahalli tayini kararıyla belirlenen banka hesabına 06.07.2012 tarihinde davalı sigortacı tarafından yatırılmıştır.
Bu durum karşısında; davaya konu edilen ve mahkemece de kabul edilen 427.301,00 TL. tazminatın, yargılamanın devamı sırasında ödendiği ve davanın konusuz kaldığı gözetilerek davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi; ayrıca davalının temerrüt tarihi olan 16.03.2012 tarihi ile davalı sigortacının tevdi mahalli tayini kararı gereği banka hesabına tazminatı yatırdığı tarih olan 06.07.2012 arasındaki dönem için temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi; davacının dava açmakta haklı olduğu ve yargılama sırasındaki ödeme ile davanın konusuz kaldığı gözetilip, 6100 sayılı HMK'nun 331/1. maddesi gereğince yargılama giderleri ile vekalet ücretinin hüküm altına alınması gereklidir. İfade edilen tüm bu hususlar karşısında; davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemiz'in 12.05.2015 gün ve 2014/6399 Esas- 2015/7331 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak, mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile, Dairemiz'in onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının BOZULMASINA; temyiz peşin harcının ve tashihi karar peşin harcının karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları