Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/11917 E. , 2017/11860 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/11917 E. , 2017/11860 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/11917 E. , 2017/11860 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl-birleşen dava davacıları ... ve ... vekilleri tarafından katılma yoluyla ve birleşen dava davalısı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar ... ve ... vekili, asıl davada, murisin yolcu olarak bulunduğu ve davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın tek taraflı trafik kazası yapması sonucu murisin vefat ettiğini, müvekkillerinin murisin anne ve babası olup destekten yoksun kaldığını, cenaze ve defin gideri yapıldığını, desteğin üniversite öğrencisi olduğunu beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı baba ... için 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, davacı anne ... için 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 7.000,00 TL cenaze ve defin giderinin
kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini davacı baba İhsan için 32.816,75 TL, davacı anne ... için 41.170,57 TL’ye, cenaze ve defin gideri talebini 9.150,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davacılar vekili birleşen davada, murisin yolcu olarak bulunduğu ve davalının maliki olduğu aracın tek taraflı trafik kazası yapması sonucu murisin vefat ettiğini, müvekkillerinin murisin anne, baba ve kardeşleri olduğunu, elem çektiklerini, cenaze ve defin gideri yapıldığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı baba ... için 10.000,00-TL manevi, davacı anne ... için 10.000,00 TL manevi ve davacı kardeşler ..., ..., ..., ... ..., ... ... ve ... ... için ayrı ayrı 5.000,00’er TL manevi tazminat ve 7.000,00 TL cenaze ve defin masrafının kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, A) Asıl dava 2012/260 yönünden; davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; davacı baba ... için 32.816,75 TL, davacı anne ... için 41.170,57 TL maddi tazminatın davalı ... şirketinden dava tarihi olan 16/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla tahsili ile davacı tarafa verilmesine, cenaze ve defin gideri olarak 712,50 TL'nin birleşen davanın davalısı ... dan olay tarihi olan 03/05/2012 tarihinden itibaren, davalı ... şirketinden dava tarihi olan 16/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle (davalı ... şirketi için poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, davacıların fazlaya ilişkin cenaze ve defin gideri taleplerinin reddine, B) Birleşen dava 2012/432 yönünden davacı ... için 5.000 TL, davacı ... için 5.000,00 TL, diğer davacılar ..., ... ..., ..., ..., ... ... ... ve ... bakımından her biri için ayrı ayrı olmak üzere 1.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihi olan 03/05/2012'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... dan tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine, cenaze ve defin masraflarına ilişkin olan asıl davada karar verilmiş olduğundan karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm asıl-birleşen dava
davacıları ... ve ... vekilleri tarafından katılma yoluyla ve birleşen dava davalısı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Asıl ve birleşen davalar, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK.’nun 184. maddesi gereğince “Hakim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri incelendikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir, mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder.” Aynı Yasanın 186. maddesi hükmüne göre "Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olana davetiyede; belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.”
Somut olayda; dava 6100 sayılı HMK döneminde açılmış olup 25/11/2013 tarihli birleşen dava davalısı ... vekilinin bulunmadığı son celsede HMK’nın yukarıda belirtilen maddeleri uygulanmadan karar verildiği anlaşılmaktadır. Savunma hakkının kısıtlanmaması için, HMK.'nun 186. madde hükmüne göre birleşen dava davalısı ... vekiline usulüne uygun, yukarıdaki ihtaratı içerir davetiye tebliğ edildikten sonra sözlü yargılama aşamasına geçilmesi gerektiği gözetilmeden karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre asıl-birleşen dava davacıları ... ve ... vekillerinin tüm, birleşen dava davalısı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen dava davalısı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre asıl-birleşen dava davacıları ... ve ... vekillerinin tüm, birleşen dava davalısı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden
asıl-birleşen dava davacıları ... ve ... ve birleşen dava davalısı ...'a geri verilmesine 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları