Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/11127 E. , 2017/11298 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/11127 E. , 2017/11298 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515812
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/11127 E. , 2017/11298 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı vekilince duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 05.12.2017 Salı günü davalı vekili Av. ... geldi. Davacılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, 20/03/2008 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ... 'un ağır derecede yaralanarak uzun süre hastane tedavileri sonrasında iyileşemeyerek vefat ettiğini, müvekkillerinden ... ve ... 'in oğullarını, ... ve ... 'nin de kardeşlerini kaybetmenin hüznü neticesinde mağdur olduklarını belirterek anne ve baba için 30.000,00'er TL, kardeşler ... ve ... için 20.000,00'er TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, zamanaşımı ve işbölümü itirazı ileri sürmüş, olayda müvekkili adına kayıtlı aracın kaza tarihinde çalınarak aracı çalan sürücü tarafından kazaya sebebiyet verdiğini, kazanın müvekkilinin bilgi ve rızası dahilinde olmadığını, müteveffa küçük ve davacıların müterafık kusuru bulunduğunu, sözkonusu araçta bulunanların hatır için taşınmakta olduğunun sabit olduğunu, küçüklerin müvekkil şirket adına kayıtlı aracı çalarak gezmeye çıktıklarını, mağdurun kazadan bağımsız bir nedenle vefat ettiğini, davacıların faiz talebinin haksız olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiş, ... 4. Hukuk Dairesinin 03.12.2012 tarih 2012/11931-18360 E-K
sayılı ilamı ile, kararın bozulmasına karar verilmiş, yerel mahkemece bozmaya uygun yapılan yargılama sonucunda; davanın KISMEN KABULÜ ile, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olayın oluş şekli, davacıların oğlu ve kardeşleri olan murisin kazadan sonraki maluliyet durumu, ceza dosyası kapsamı, kaza tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre takdiren davacı ... ve ... için 10.000,00'er TL, davacılar ... ve ... için 5.000,00'er TL olmak üzere toplam 30.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 20.03.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, bozma ile kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine, özellikle manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınmış bulunmasına ve kazada yaralanan küçüğün, yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün aracına binmiş olmasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davacılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda dökümü ayzılı 1.536,80 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 05/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları