Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/10735 E. , 2017/11858 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/10735 E. , 2017/11858 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/10735 E. , 2017/11858 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl-birleşen dava davacıları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili asıl davada; davalı ...'ın sürücüsü, davalı ...'ın maliki olduğu, davalı ... Sigorta A.Ş.'ye zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesiyle, davalı ... ... Sigorta A.Ş.'ye ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesiyle sigortalı aracın, müvekkillerinin murisinin içinde yolcu olarak bulunduğu, davalı ...'ın maliki olduğu ve davalı ...Ş.'ye zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesiyle sigortalı ticari taksiye kusurlu olarak çarpması sonucu yolcu murisin vefat ettiğini, murisin özel bir okulda ingilizce öğretmeni olduğunu, ayda 2.500,00 TL maaş aldığını, ayrıca sahip olduğu sertifikalar sayesinde verdiği özel dersler karşılığında ayda 1.000,00 TL
gelir elde ettiğini, davacıların murisin anne, baba ve kardeşleri olduğunu, anne ve babanın destekten yoksun kaldığını, tüm müvekkillerinin elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, davacı anne ... ve baba ... için ayrı ayrı 1.000,00'er TL maddi, 100.000,00'er TL manevi, davacı kardeşlerin her biri için ayrı ayrı 50.000,00'er TL manevi tazminat ile tüm davacılar için 400,00 TL cenaze ve defin giderinin kaza tarihinden (davalı ... şirketleri sadece maddi tazminattan ve dava tarihinden itibaren avans faiziyle sorumlu olmak kaydıyla) işleyecek avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle maddi tazminat taleplerini davacı anne ... için 53.288,28 TL, davacı baba ... için 49.052,13 TL’ye yükseltmiş, birleşen davada ise; davalının karşı aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olduğunu, poliçede manevi tazminat klozu olduğunu yeni öğrendiklerini, davaların birleştirilmesi gerektiğini beyanla, kaza nedeniyle elem çeken davacı anne ... ve baba ... için ayrı ayrı 100.000,00'er TL manevi ve davacı kardeşler için ayrı ayrı 50.000,00'er TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... ... Sigorta A.Ş. vekili, karşı aracın kasko ve ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçeleri ile müvekkil sigorta şirketine sigortalı olduğunu, öncelikle aracın zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenleyen ... Sigorta A.Ş.'nin tazminattan sorumlu olduğunu, zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi limitini aşan maddi tazminattan müvekkil şirketin sorumlu olabileceğini, manevi tazminatın poliçe kapsamında olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., aracı emanet olarak verdiğini, kusurunun ve sorumluluğunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, taksinin maliki olduğunu ancak kazanın oluşumunda herhangi bir kusuru bulunmadığını, tüm kusurun karşı araç sürücüsünde olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., tüm kusurun kendisinde olmadığını, ceza davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili, müvekkili şirketin karşı aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğunu, maddi tazminattan poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu olduğunu, aynı kazada iki kişinin daha öldüğünü, bu nedenle poliçe teminatının zarar görenler arasında garameten paylaştırılması gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ...Ş. vekili, murisin yolcusu olduğu ticari taksinin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğunu ancak sigortalının kusuru olması halinde poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumluluklarının bulunduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; Dairemizin ilgili bozma ilamına uyulmasına karar verilerek toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl davada davalılar ... ve ... sigorta hakkındaki davanın reddine, davacı ... için 15.875,54 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ... sigorta Aş. den tahsil edilerek payları oranında mirasçılara verilmesine(sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına), davacı ... için 53.288,28 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve Halk sigorta Aş. den tahsil edilerek bu davacıya verilmesine(sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına), 400,00 TL defin giderinin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ... sigorta Aş.den tahsil edilerek davacılara verilmesine (sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına), ... şirketi hakkındaki maddi tazminat isteminin reddine, davalı ... hakkındaki manevi tazminat isteminin reddine, asıl ve birleşen dava nedeniyle davacı ... için 75.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ... Türk sigorta Aş. den tahsil edilerek payları oranında mirasçılara verilmesine(sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına), davacı ... için 75.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ... Türk sigorta Aş. den tahsil edilerek bu davacıya verilmesine (sigorta şirketi yönünden
dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına), davacılar ... ve ... için 25.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ... sigorta Aş.den tahsil bu davacılara verilmesine (sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ve poliçe limiti ile sorumlu olmasına) karar verilmiş; hüküm asıl-birleşen dava davacıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, asıl-birleşen dava davacıları vekilinin yerinde olmayan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Asıl dava trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Bozma ilamına uyulmakla bozma ilamı lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak, mahkemeye de bozma gereklerini tam anlamıyla yerine getirme yükümlülüğü doğar.
Yerel mahkemece 24.9.2013 tarihinde asıl davada maddi tazminat yönünden tüm davacılar için 400 TL defin gideri, davacı anne ... için 53.288,28 TL maddi tazminat ve davacı baba ... için 49.052,13 TL maddi tazminata hükmedilmiş, hükmün sadece asıl-birleşen dava davacıları tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 23.6.2015 tarihli, 2013/21258 Esas, 2015/9085 Karar sayılı ilamıyla asıl-birleşen dava davacıları vekilinin sair temyiz itirazları reddedilerek hüküm asıl-birleşen dava davacıları yararına olarak manevi tazminat miktarı, manevi vekalet ücreti ve haklarındaki dava tamamen reddedilen davalılar ... ve ... Sigorta A.Ş.’nin maddi vekalet ücretiyle sınırlı olarak bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verildiği ve hükmün gerekçesinde dosya içerisindeki delillerin bozma konusu dışında kalan konular hariç olmak üzere yeniden incelenip değerlendirildiği belirtildiği halde, yargılama sırasında davacı ...’in 14.3.2014 tarihinde vefat etmesi nedeniyle, bozma ilamı öncesi hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda davacı ...’in bakiye ömür sonu 6.7.2029 tarihi olarak kabul edilip bu tarihe kadar tazminat hesabı yapıldığından, resen davacı ... için 14.3.2014 ölüm tarihine kadar tekrar destekten yoksun kalma tazminatı hesabı
yapılarak, bu kez davacı ... için daha düşük olarak 15.875,54 TL destekten yoksun kalma tazminatının mirasçılarına verilmesine ve tüm davacılar için 400 TL defin gideri ile davacı anne ... için 53.288,28 TL maddi tazminata hükmedilmiş, hükmün gerekçesinde ise önceki kararın davacıların temyizi üzerine bozulmuş olmasından kaynaklanan usuli kazanılmış haklar gözetilerek ve bozmadan sonra ortaya çıkan ölüm olayından kaynaklanan tazminat azalması durumu nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden, asıl talebin davacılar lehine esas alınmak suretiyle hesaplandığı açıklanmıştır. Oysa ki mahkemece uyulmasına karar verilen bozma ilamında maddi tazminat miktarı yönünden bozma nedeni bulunmadığından, 24.9.2013 tarihli yerel mahkeme ilamı ile asıl davada davacılar yararına hükmedilen maddi tazminat miktarları kesinleşerek davacılar için usuli kazanılmış hak oluşturmuştur. Bu durumda mahkemece 24.9.2013 tarihli yerel mahkeme ilamıyla asıl davada hükmedilen ve bozma kapsamı dışında kalmakla kesinleşen maddi tazminat yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerektiği halde, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde verilen asıl davadaki maddi tazminata ilişkin hükümlerin bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava davacıları vekilinin yerinde olmayan sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava davacıları vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile asıl davadaki maddi tazminata ilişkin hükümlerin BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl ve birleşen dava davacılarına geri verilmesine 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları