Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/9803 E. , 2017/12291 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/9803 E. , 2017/12291 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/9803 E. , 2017/12291 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; davalı tarafa ait araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada müvekkillerinin desteğinin öldüğünü açıklayıp her bir davacı için 50.000,00 TL olmak üzere toplamda 300.000,00 TL manevi tazminat ile maddi tazminat talebi yönünden ıslah ederek 194.259,00 TL maddi tazminatın davalı ... şirketinden teminat limiti olan 175.000,00 TL üzerinden temerrüt tarihinden, diğer davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre maddi tazminat talebinin kabulü ile, 194.259,00 TL'nin davalılardan (... ve ...'ın 22/03/2010 kaza, sigortanın 07/05/2010 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek) yasal faiziyle birlikte alınarak davacılara hisseleri oranında ödenmesine, (davalı sigortanın limit ile sorumlu tutulmasına, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, davacı ... için 10.000,00 TL, ..., ..., ... ve ... için 7.500,00'er TL, ... için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 45.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı .... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, trafik kazası sonucu müvekkillerinin desteğini ödlüğünü açıklayıp maddi tazminat talep etmiş buna göre de bilirkişi tarafından TRHA 2010 yaşam tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel yaşam süresi belirlenmiş ve hesaplama yapılmış, davalı vekilince anılan rapora kullanılan yaşam tablosu yönünden ve diğer hususlar yönünden itiraz edilmesi üzerine bilirkişiden alınan iki ek raporda da ısrarla PMF-1931 tablosu yerine TRHA 2010 yaşam tablosu kullanılmış ve kız çocukları için 27 yaşa kadar destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmış, mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır.
Ancak karara esas alınan hesaplama, Hukuk Genel Kurulu'nun 1989/4-586 esas,1990/199 sayılı kararı ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına uygun değildir.
Tarafların bilirkişi raporunda kullanılan yaşam tablosuna açık itirazları olduğu halde ve TBK 51. maddesi uyarınca tazminatın kapsamı hakim tarafından belirleneceği halde mahkemece bilirkişiden alınan ek raporlara rağmen tazminat hesabında ısrarla ... Tablosu esas alınmayarak davacının muhtemel yaşam süresinin belirlenmesi doğru değildir.
3-Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında kabul gören uygulamaya göre normal şartlarda erkek çocuklar 18, kız çocukları 22 yaşına kadar destek tazminatı alabilecekler, çocukların yüksek okul okuyor olması yada okuması ihtimali varsa 25 yaşına kadar destek alabileceklerdir.(Yargıtay HGK 10/06/2015 tarih 2013/17-2343 esas 2015/1534 karar, 17. HD. 09/04/2015 tarih 2013/17627 esas 2015/5572 karar, 21. HD. 10/12/2013 tarih 2013/17221 esas 2013/23524 karar, 4. HD. 24/01/2011 tarih 2010/1818 esas 2011/512 karar sayılı ilamları)
Bu nedenle mahkemece, desteğin kızları olan davacılar için 22 yaşa kadar(yüksek öğrenim gördüklerinin ispatı halinde 25 yaşa kadar) destek zararı hesaplanarak tazminata karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ve eksik inceleme ile 27 yaşa kadar destekten yoksun kalma tazminatı hesabı ile bu miktara karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı .... yararına BOZULMASINA, davalı .... vekilinin hükmü fıkrasındaki harca yönelik sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları