Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/9158 E. , 2017/11394 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/9158 E. , 2017/11394 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515706
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/9158 E. , 2017/11394 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; mahkemece, ... Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/174 E. sayılı dosyasında alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre davalıların desteği İbrahim ...’in tam kusurlu olduğunun tespit edilmesine göre basiretli davranmakla yükümlü kılınan ve kusur durumunu bilebilecek durumda olan davacının kendisini borçlu sanarak davalılara yaptığı 20.06.2006 tarihli ödemeyi rücuen talep etmesinin Türk Medeni Kanunun 3. maddesinde düzenlenen iyi niyet hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilerek davanın reddine karar verilmiş ise de, ... Ağır Ceza Mahkemesinin 27.04.2006 tarihli 2005/174 E. 2006/93 K. sayılı kararında 28.11.2005 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna itibar edilmeyerek, yargılama sırasında keşifle alınan kusur raporuna göre maktul ...’in asli, sanık ...’in tali kusurlu olduğu kabul edilerek sanık ... ...’ın taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu durumda davacının ceza mahkemesinin trafik sigortası bulunmayan araç sürücüsü ... ...’ı tali kusurlu bulduğu 27.04.2006 tarihli kararından sonra, bu kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 30.03.2009 tarihli ilamıyla bozulmasından önce, 20.06.2006 tarihinde destek ...’in mirasçıları olan davalılara yapmış olduğu ödemede iyi niyetli olmadığından bahsedilemeyeceği, ayrıca davalıların, muris ... ...’in mirasını reddettiklerine dair bir itirazları
bulunmadığına ve kendilerine ödeme yapılmış olmasına göre, davacı tarafından iyi niyetle ödenen tazminatın davalılardan geri istenmesi mümkün olduğu gereğine değinilmiştir.
Mahkemece, iddia, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile ... İcra Müdürlüğü'nün 2011/699 esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalıların yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 713,16 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları