Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/8993 E. , 2017/11612 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/8993 E. , 2017/11612 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/8993 E. , 2017/11612 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davanın yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 27.12.2013 tarihinde davacıların murisi ... sevk ve idaresindeki araç ile dava dışı... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın çarpışarak kaza yapması sonucu ...'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle aracın trafik sigortasını yapan dava dışı ... ... AŞ'ye daha önce ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/39 Esas 2015/93 Karar sayılı dosyasında davacıların destek tazminatlarının tahsili amacıyla açılan davanın kabul edilerek kararın kesinleştiğini, bu dosyaya sunulan hesap raporunda davacıların destek tazminatının toplamının trafik ... poliçe limiti olan 250.000,00 TL'nin üzerinde bulunmasına rağmen mahkemece poliçe limiti olan 250.000,00 TL yönünden davanın kabülüne karar verildiğini, aracın davalı ... şirketine kasko poliçesi ile sigortalı olup, toplamda 250.000,00 TL limiti kapsadığını, meydana gelen trafik kazasında kusurun tamamının müteveffa ...'a atfedildiğini, ancak kusurun tamamı müteveffa da olsa da hukuk genel kurulunun kararlarına göre ... şirketinin destek tazminatları ödemekle yükümlü bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik davacılar ..., ..., ..., ... ve ...'ın her biri için 3.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, 30.12.2015 tarihli dilekçesinde, talebini davacılar ... için 69.941,31 TL, ... için 30.729,00 TL,... için 48.319,41 TL, ... için 44.761,61 TL, davacı ... için 56.248,64 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile, davacılar ... için 69.941,31 TL, ... için 30.729,00 TL, ... için 48.319,41 TL, ... için 44.761,61 TL, davacı ... için 56.248,64 TL'nin 16.04.2015 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak adı geçen davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.
Somut olayda, çift taraflı kazada, destek sürücü %100 kusurludur. Desteğin annesi, babası, eşi ve 2 çocuğu tarafından desteğin kullandığı aracın ihtiyari mali sorumluluk sigortacısına karşı dava açılmıştır.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "... Teminatının Kapsamı" başlıklı 1 inci maddesinde "Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu ..., ... ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder."; "Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı 3 üncü maddesinde "Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu ... limitlerinin içinde hüküm ifade eder. Aşağıdaki haller ... teminatının dışındadır: a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar, b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri
sürülen talepler, c) İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler, d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler, e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyaa uğraması yüzünden ileri sürülen talepler, f) Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler, g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antremanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler, h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler, i) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler. j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri." düzenlemeleri yer almıştır.
Bu noktada, üzerinde durulması gereken husus; 3-c maddesinde işletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen taleplerin ihtiyari mali sorumluluk kapsamı dışında olduğuna ilişkin hükümdür.
Destekten yoksun kalma tazminatı, BK.'nun 45/II. maddesinde düzenlenmiş olup; "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir." şeklinde hükme bağlanmıştır.
HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar, HGK.nun 16.1.2013 gün ve 2013/17-1491 Esas 2013/74 Karar sayılı ilamları uyarınca zorunlu mali sorumluluk sigortacısı yönünden sorumluluk kabul edilmiş olup anılan sorumluluk davacı taraf aracının ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı yönünden bağlayıcılığı yoktur.
Somut olayda, davacılar desteğinin sürücüsü olduğu aracın ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketine husumet yöneltilmiştir. O halde mahkemece, ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı hakkında açılan davanın reddi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları