Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/7871 E. , 2017/11300 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/7871 E. , 2017/11300 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/7871 E. , 2017/11300 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davalılar vekillerince temyiz edilmiş, davalılar ... ve ... vekilince duruşmalı istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 5.12.2017 Salı günü davacı asil ve vekili Av.... ile davalı ... A.Ş vekili Av. ... ve diğer davalılar vekili Av. ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili ...'in karşıdan karşıya geçmekte iken, davalı ...'in maliki olduğu, ...'ın sevk ve idaresindeki aracın çarpması sonucu hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde yaralandığını, kaza tutanağında belirtilen kusur oranlarını kabul etmediklerini, müvekkilinin kazadan sonra iki ay gibi uzun bir süre yoğun bakımda kaldığını, kazanın etkisi ile hafıza kaybına uğradığını, kafa travması ve uzun süre komada kalması sebebiyle denge bozukluğu ve buna bağlı olarak yürümede zorluk, baş ağrısı ve hafıza kaybının halen mevcut olduğunu, müvekkilinin peyzaj mimarı olup, sağlıklı olduğu zamanlarda 1.000 TL kazanç sağladığını, kaza tarihinden beri çalışamadığını ve bundan sonra da çalışma imkanı bulunmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kaymak kaydı ile kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte 25.000 TL maddi tazminatın davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen (davalı...A.Ş.'nin ... poliçesi kapsamıyla sorumlu olmak kaydıyla) ve 50.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat yönünden talebini 79.043,20 TL'ye yükseltmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, toplam 79.043,20 TL maddi tazminatın 25.000,00 TL yönünden olay tarihinden itibaren, ıslah edilen miktar yönünden ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ( ... şirketi yönünden poliçe limitleri ile sınırlı olmak üzere ) alınarak davacıya verilmesine, manevi tazminat talebi yönünden davalılar ... ve ...'den müteselsilen 50.000 TL olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve ... vekili ile davalı ...Ş vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1086 Sayılı HUMK'un 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nın karşılık 297/1-2 maddeleri uyarınca, mahkeme kararında; hüküm sonucunun, taraflara yükletilen hak ve sorumlulukların şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
Somut olayda, mahkemenin yargılamayı sonuçlandırdığı kısa kararda, manevi tazminat yönünden faize hükmedilmemiş olup gerekçeli kararda ise manevi tazminat yönünden olay tarihinden itibaren yasal faize hükmedildiği anlaşılmıştır.
Bu durum HMK'nın 294/3 maddesine aykırılık teşkil ettiğinden 10.4.1992 gün ve 1991/7 Esas-1992/4 Karar sayılı ... İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı uyarınca kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki çelişkinin giderildiği bir hüküm kurulmak üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre davalı...AŞ ile davalılar ... ve ... vekillerinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı... AŞ ve davalılar ... ve ... vekillerinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalılara verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar... A.Ş., ... ve ...'e geri verilmesine 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları