Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/7719 E. , 2017/11393 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/7719 E. , 2017/11393 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/7719 E. , 2017/11393 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili; davacıların murisleri ...'in 26.07.2009 tarihinde davalıların kusuru sonucu meydana gelen kazada vefat ettiğini açıklayıp, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile kaza tarihinden itibaren yasal faizin uygulanması ile müvekkilleri ... 7.500 TL destek tazminatı,... için 2.500 TL destek tazminatı ile 10.000 TL cenaze ve defin masrafları olmak üzere toplam 20.000 TL maddi tazminat ile ... için 15.000 TL, ... için 10.000 TL,...için 10.000 TL,...için 10.000 TL, ... için 10.000 TL, ... için 10.000 TL, ... için 10.000 TL,...için 5.000 TL, ... için 5.000 TL, ...için 5.000 TL, ... için 5.000 TL, ... için 5.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 120.000 TL tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalılar; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davacıların murisinin ölümü nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK'nın 297/1-2 maddeleri uyarınca, mahkeme kararında; hüküm sonucunun, taraflara yükletilen hak ve sorumlulukların şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
Somut olayda, mahkemenin yargılamayı sonuçlandırdığı kısa kararda, davacılar lehine maddi tazminata hükmedilmemiş iken gerekçeli kararda ise bir kısım davacılar lehine maddi tazminata hükmedilmiş olması yukarıda açıklanan yasa maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden 10.4.1992 gün ve 1991/7 Esas 1992/4 Karar sayılı ... İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca bir hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 07.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları