Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/7439 E. , 2017/11299 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/7439 E. , 2017/11299 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515769
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/7439 E. , 2017/11299 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 05.12.2017 Salı günü davacılardan ... geldi. Diğer davacı ve davalılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı ... dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar, davalı tarafa ait araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada davacı çocuk ...’in yaralandığını belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre davanın kısmen kabulüne, karar verilmiş; hüküm,davalı vekili ile davacı tarafından temyiz edilmiş, Dairenin 03.06.2014 tarih 2013/8686 E 2014/8878 K sayılı ilamı ile,kararın bozulmasına karar verilmiş, yerel mahkemece bozmaya uygun yapılan yargılama sonucunda, davacı...'in davalı ... aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile, 371.55 TL maddi, 4.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacıların aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, trafik kazası sonucunda oluşan cismani zarardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda, ... yargılama sırasında davaya dahil edilmiş olup davada davalı sıfatı bulunmadığı halde lehine vekalet ücretine hükmedilmesi hususu doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün, 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK’nun 438/7 maddesi uyarınca, aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacıların sair temyiz itirazlarının reddine,(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının A-2 bendinin hüküm fıkrasından tamamen çıkartılmasına ve hükmün bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 05/12/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları