Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/6847 E. , 2017/11412 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/6847 E. , 2017/11412 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/6847 E. , 2017/11412 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ... ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; müvekkillerinin desteğinin davalı ...'nun sürücüsü olduğu, diğer davalıya sigortalı araçta yolcu iken gerçekleşen kazada öldüğünü açıklayıp 12.500,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili, davadan önce davacılara ödeme yapıldığını, müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, olayın hatır taşıması esnasında meydana geldiğini, ceza davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacı ...’un olaydan sonra evlenerek kazada ölen eşinin desteğinden yoksun kalmadığını ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 5.456,82 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile; ... ... için 2.237,30 TL, ... ... için 2.073,59 TL ve ... ... ... için 1.145,93 TL'nin velayeten ve bu davacılar adına ...’a ödenmesine, manevi tazminat istemine yönelik olarak ... için 1.000,00 TL, davacı ... ... için 2.000,00 TL, davacı ... ... için 2.000,00 TL, davacı ... ... ... için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...’ndan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... ... ... Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Somut uyuşmazlıkta, davalı sigorta şirketince davadan önce 17.01.2007 tarihinde davacılara ödeme yapıldığı iddia edilmiş, davacı tarafça sigorta ödemesinin yetersizliği iddia edilerek eldeki bu dava açılmıştır.
Sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacılar, ödeme tarihinden hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldıkları paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmişlerdir.
Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacılara yapılan sigorta ödemesinin, ödeme tarihi ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı tarihine kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir.
Hükme esas alınan aktüer raporunda sigorta şirketinin ödeme tarihine ilişkin her hangi bir belgenin dosya kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile dava tarihinden raporun düzenlendiği tarihe kadar geçen süredeki işlemiş faiz hesaplanarak hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi doğru değildir.
Dosya kapsamındaki hasar dosyasında, davalı sigorta şirketince 15.01.2007 tarihinde ... Bankası A.Ş. aracılığı ile tazminatın ödenmesi için ödeme talimatı verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece ödeme talimatının verildiği ilgili bankadan ödeme tarihine ve ödemeye ilişkin belgelerin araştırılarak, hesaplama yapılması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... ... ... Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ... ... Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 7.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları