Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/6514 E. , 2017/12144 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/6514 E. , 2017/12144 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529454
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/6514 E. , 2017/12144 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 02/09/2009 tarihinde sürücü...'in sevk ve idaresindeki araç ile dava dışı araç ile çarpışması sonucu davacıların desteği araç sürücüsü ...'in vefat ettiğini, kazanın meydana gelmesinde ...'in tam kusurlu olduğunu, kazanın meydana geldiği tarihte kişi başına ölüm ve sakatlanma teminatının 150.000,00 TL olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla eş ve 2 çocuk için şimdilik 1.000,00'er TL maddi tazminatın ... başvuru tarihinden itibaren(10.10.2013) 8 gün sonrasından itibaren işlemiş ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 30/06/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile istemini, eş ... için 115.315,76 TL'ye, 2 çocuk için 17.342,12'şer TL'ye çıkarmıştır.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, eş için 115.315,76 TL, 2 çocuk için 17.342,12'şer TL'nin 04.11.2013 tarihinden itibaren avans faizi ile ve ... poliçe limiti 150.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere davalıdan tahsili ile adı geçen davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu destekten yoksun kalma nedeniyle maddi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda, destek evli ve 2 çocuklu olarak vefat etmiştir. Uyaptan yapılan incelemeye göre desteğin anne ve babasının sağ olduğu görülmektedir. Mahkemece hükme esas alınan 04.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda; desteğin muhtemel gelirinden eşine %40, 2 çocuğuna %10'ar pay ayrılmış, desteğin anne ve babasına ise pay ayrılmamıştır.
Dairemiz ilkelerine göre; desteğin muhtemel gelirinden desteğe 2 pay, eşe 2 pay, çocuklara birer pay ayrılacak ve ana ve babaya da birer pay verilecektir.
Bu durumda mahkemece, Dairemiz'in yerleşik uygulamaları ile belirlenen ve yukarıda ifade olunan destek payları esas alınmak suretiyle, desteğin gelirinden anne ve babasına da pay ayrılarak davacı eş ve 2 çocuğun talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi konusunda, rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınarak kazanılmış haklara halel gelmemek şartıyla karar verilmesi gerekirken, destek paylarının hatalı belirlendiği bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları