Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/4647 E. , 2017/11956 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/4647 E. , 2017/11956 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/4647 E. , 2017/11956 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day .Tük. Mal. San. Ve Tic. A.Ş. vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki motorsiklet ile davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigorta şirketi olan aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada desteğin vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek 2.500,00 TL maddi tazminat ile davacı ... için 150.000,00 TL, diğer davacılar için 50.000,00'er TL manevi tazminatın (davalı ... şirketi poliçe bedeli ile sınırlı dava tarihinden işleyecek yasal faiz ile sorumlu olmak üzere) kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalılar ve vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile, davacı ... için 323.096,56 TL davacı ... için 89.440,74 TL davacı ... için 55.483,36 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı işleten ... Avm İnş. Gida Elektrk.Day.
Tük.Mal.San. ve Tic. A.Ş. İle sürücü ... yönünden 15/07/2012 kaza tarihinden itibaren; davalı ... şirketi yönünden 05/08/2013 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı ... şirketinin poliçe limitiyle sınırlı sorumlu tutularak, davalılardan müştereken ve müsteselsilen tahsiline, davacı ... için taktir olunan 30.000,00 TL manevi tazminatın diğer davacılar için taktir olunan 20.000,00'er TL den 40.000,00 TL manevi tazminatın 15/07/2012 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalılar işleten ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day.Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş. ile sürücü ...'dcn müştereken ve müteselsilen tahsiline
karar verilmiş; hüküm, davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day.Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş. vekili ve davacılar vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde TBK 56.(B.K.nun 47.) maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına, İMS poliçesinde manevi tazminat klozu bulunmamasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının, davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day .Tük. Mal. San. Ve Tic. A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, hükmün bu yönler bakımından onanmasına karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda hükmedilmesi gereken maddi tazminat, davacıların daha önce aldıkları ancak murisin ölümü sonucu artık alamayacakları destek miktarıdır.Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icab eder.
Eldeki davada, davacının pastanecilik yaptığı, kalfalık belgesinin bulunduğu iddia edilmiş, mahkemece desteğin geliri net olarak araştırılmadan, Ticaret Odasından alınan emsal gelire dayanılarak destekten yoksun kalma tazminatını asgari
ücretin 3.23 katı üzerinden hesaplayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiştir. Oysa ki, murisin hissedarı olduğu ve ölmeden önce çalıştığı iddia edilen pastaneye ait ait defter, vergi, muhasebe S.G.K. kayıtları gibi kayıtların getirilmesi ile ortakların elde ettiği gelirlerden desteğin kişisel çabaları ile oluşan artışın ve bunun davacılara destek oranının tespit edilerek tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
3-Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Somut olayda davaya konu kazada davacıların sürücü desteğinin motorsikleti kasksız olarak kullandığı iddia edilmiş ve adli ölü muayene tutanağına göre kafa travmasına bağlı olarak vefat ettiği anlaşılmış, mahkemece bu husus tartışılmadan karar verilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların kullanılması sırasında koruyucu tertibatları kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de yolcu olarak seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme sahiptir. Bu nedenle desteğin kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması halinde müterafik kusuru bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılıp yapılmaması hususu değerlendirilmelidir.
Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesi gereğince sürücü desteğin kask takmamasından dolayı müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı ve tazminattan %20 oranında indirim yapılıp yapılmaması hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm, davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day.Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi ile hükmün manevi tazminat yönünden ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day.Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Avm İnş. Gida Elektrk. Day.Tük.Mal. San. ve Tic.A.Ş.'ne geri verilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları