Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/3509 E. , 2017/11905 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/3509 E. , 2017/11905 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/3509 E. , 2017/11905 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili;davalılar tarafından sigortalanan müvekkili şirkete ait tankerin 04.01.1999 tarihinde traktörle çarpışması sonucunda oluşan kaza sonrasında, müvekkili şirket aleyhine ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/144 E.sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat davası açıldığını, davanın 27.05.2004 tarihinde karara bağlandığını, karar neticesinde davacılarla yapılan 20.07.2004 ve 22.11.2005 tarihli iki ayrı protokol çerçevesinde toplam 56.600,00 TL tazminat bedelinin davanın davacılarına ödendiğini, davanın davalılara ihbar edilmesine rağmen ödemede bulunmadıklarını belirterek; ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/144 E.sayılı dosyası ile verilen karar uyarınca ödenen 56.600,00 TL tazminat bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili; müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçede yazılı limitle sınırlı olduğunu, faizin dava tarihinden itibaren istenebileceğini, kazanın 4.1.1999 tarihinde meydana geldiğini ve talebin zamanaşımına uğradığını belirterek; öncelikle zamanaşımı nedeniyle davanın reddi, aksi halde poliçe limiti ile sorumlu tutulmalarına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Sigorta A.Ş vekili; ... plaka sayılı aracın müvekkili şirkete ihtiyari mali mesuliyet poliçesi ile sigortalı bulunduğunu ve sorumluluklarının poliçe limiti olan 1.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, manevi zararlarda poliçe gereği teminatlarının bulunmadığını, davacı tarafından yapılan ödeme ile ilgili olarak gönderilen ... Noterliği'ne ait ihtarnamenin kendilerine 15.09.2005 tarihinde tebliğ edildiğini, bu nedenle ancak o tarihte temerrüde düşmüş olabileceğini belirterek; poliçe teminatını aşan kısım ile ilgili talepler yönünden davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalılardan ... Sigorta A.Ş yönünden davanın 4.167,56-TL üzerinden, ... Sigorta A.Ş yönünden de 1.142,11-TL üzerinden kabulüne,... Sigorta A.Ş yönünden 3.625,00 TL'ye dava tarihinden, ... Sigorta yönünden 1.000,00 TL ye dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, dair karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı ... Sigorta A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiş, mahkeme ilamı Dairemizin 21.05.2013 tarih, 2013/3100 E.-2013/7530 K.sayılı bozma ilamında "Davacıya ait aracın karıştığı kazada yaralanan karşı araç sürücüsü ... tarafından davacı aleyhine açılan ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/144 Esas, 2004/283 Karar sayılı dosyasında, dava ... Sigorta’ya 11/10/2001 tarihinde, ... Sigortaya 12/10/2001 tarihinde ihbar edilmiştir. 2918 sayılı KTK’nun 99/1.maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları'nın B.2. maddesi ve Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 11.maddesi uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna göre, ... Sigorta A.Ş 23/10/2001 tarihinde,... Sigorta A.Ş 24/10/2001 tarihi itibariyle temerrüde düşmüş olup, kesinleşen ilam için, tedavi giderleri yönünden karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 2918 sayılı yasanın 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi gözetilerek maddi tazminat yönünden hüküm altına alınan faiz, yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti toplamı ile anılan hükme dayanılarak başlatılan takip dosyalarındaki icra masraf ve vekalet ücretinden teminat limitinin hükmedilen tazminata oranı dahilinde sorumlu olduğu davalının buna göre, temerrüt tarihinden iş bu dava tarihi 19/03/2007 tarihine kadar hesaplanacak borcuna hükmedilmesi gereğine değinilmiş, davacı yararına “Kabule göre de; mahkemece davacı tarafın talep sonucunu daralttığı miktarın davadan kısmi feragat olarak kabul edilerek yargılama giderlerinin davanın kabul ve ret oranına göre taraflar arasında paylaştırılmasına ve reddedilen miktar üzerinden davalılar lehine yürürlükteki AAÜT gereğince vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması da isabetli görülmediği belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda dosya Aktüerya bilirkişisine tevdii edilmiş, benimsenen 11.09.2014 tarihli bilirkişi raporuna göre, davalılardan ... Sigorta A.Ş. yönünden davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; 8.505,29 TL'nin dava tarihi 19.03.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya verilmesine, (dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizin 3.000,00 TL miktarı üzerinden işletilmesine), davalılar ... Sigorta A.Ş. yönünden 2.933,45 TL'nin dava tarihi 19.03.2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya verilmesine, (dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizin 1.000,00 TL miktarı üzerinden işletilmesine) karar verilmiş, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeni ile davacı işleten tarafından hak sahibine ödenen maddi manevi tazminatın kendi sigorta şirketlerinden rücuen tahsili isteminden ibarettir.Somut olayda Mahkemece bozma ilamına uyulduğu halde, ilamda belirtildiği üzere, davalı ... Sigorta A.Ş yönünden temerrüt tarihinin 23.10.2001 olarak belirlenmesi davanın müteselsil borçlular arasındaki rücü ve işletenin sorumluluğunun üstlenen sigortadan taleple ilgili olması gözönüne alınarak 625,00 TL tedavi gideri ile ilgili alacağın her hangi bir gerekçe gösterilmeksizin ödenecek tazminat miktarından çıkarılması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları