Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/1654 E. , 2017/11741 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/1654 E. , 2017/11741 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/1654 E. , 2017/11741 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu araçların karıştığı kaza sonucu, davacıların oğlu yaya ...'un öldüğünü, davacıların ölen oğullarının desteğinden yoksun kaldıklarını, ölüm olayı nedeniyle manevi olarak da zarar gördüklerini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL. maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalı ... şirketinden ve 60.000,00 TL. manevi tazminatın ise dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı gerçek kişilerden müteselsilen tahsilini talep etmiş; 13.05.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 57.523,62 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ... ve ... vekili, davaya konu kazada ölen diğer kişilerin yakınları tarafından ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/668- 669- 670 Esas sayılı dosyalarında açılan davalar olduğunu, anılan davalarda da manevi tazminat talep edildiği gözönünde bulundurularak manevi tazminat talebinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... şirketi vekili, poliçe limitiyle sınırlı biçimde ve sigortalının kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, ... tarafından yapılmış ödeme varsa tazminattan düşülmesi gerektiğini, davacıların gerçek zararlarının aktüeryal hesapla belirlenmesi gerektiğini, davadan önce temerrüde düşürülmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 13.591,66 TL. ve ... için 11.327,62 TL. destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... şirketinden tahsiline, fazlaya ilişkin isteğin reddine; davacıların manevi tazminat istemlerinin kabulü ile her bir davacı için 30.000,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte ... şirketi dışındaki davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının 6098 sayılı TBK'nun 53. ve 56. maddeleri gereği, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, desteğin Mesleki Açıköğretim Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek ve bu durumu belgeleyen öğrenci belgesini sunarak maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Ayrıca, desteğin eğitimini aldığı elektrik elektronik teknolojileri iş kollarında çalışan kişilerin elde edebileceği gelire ilişkin olarak, emsal ücret yönünden oda yazı cevabı ile kurumlardan alınan ortalama geliri gösterir belgeler de ibraz edilmiştir.
Destekten yoksun kalma tazminatının doğru biçimde hesaplanabilmesi bakımından, desteğin net gelirinin doğru biçimde saptanması önem taşımaktadır. Mahkeme tarafından hükme esas alınan 09.09.2013 tarihli aktüer raporunda, destek ...'un gelirinin, asgari ücret ya da asgari ücretin 2,07 katı olarak esas alındığı alternatifli hesaplama yapıldığı; mahkemece, lise öğrencisi olan desteğin gelirinin asgari ücret olarak kabulüne ilişkin hesabın yerinde bulunduğu gerekçesiyle, hükümde belirtilen maddi tazminata karar verildiği görülmektedir.
Kaza tarihi itibariyle 17 yaşında ve meslek lisesi son sınıf öğrencisi olan desteğin, okulunun bitmesinden sonra elektrik elektronik teknolojileri gibi uzmanlık gerektiren işkolunda çalışabileceği, desteğin çalışacağı işe ilişkin mesleki eğitim veren kurumdan eğitim alması itibariyle nitelikli işgücü olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı, bu itibarla da gelirinin asgari ücretin üzerinde olacağı açık olup, asgari ücretten hesap yapan rapora göre karar verilmesi doğru olmamıştır.
Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklann maddi ve hukuksal olgular ve davacı tarafça dosyaya sunulan elektrik teknisyeni kişinin çalışacağı işkolundaki emsal araştırması ile kurumlardan alınan cevabi yazılardaki ortalama gelirin asgari ücretin iki katı tutarında olduğu hususları gözönünde bulundurularak, tazminat hesabının asgari ücretin iki katı üzerinden yapıldığı rapora göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
2-Davalı sigortacı tarafından zorunlu trafik sigortalı olan davalı ...'a ait araç, ticari araç olup hükmedilecek maddi tazminat yönünden temerrüt faizi olarak ticari faize hükmedilmesi gerekirken, yasal faize hükmedilmesi de doğru olmamıştır.
Kabule göre ise; davacı tarafın davaya konu ettiği maddi tazminatı sadece davalı ... şirketinden talep ettiği, diğer davalı gerçek kişilerden maddi tazminat talebinin bulunmadığı, maddi tazminat için davacı talebi doğrultusunda sadece davalı ... şirketi aleyhine hüküm kurulduğu hususları gözetilerek; davacının maddi tazminat talep etmediği ve haklarında maddi tazminata karar verilmeyen davalı gerçek kişiler lehine maddi tazminatın reddolunan kısmı üzerinden red vekalet ücretine hükmedilmesi de hatalı olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları