Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/70 E. , 2017/11441 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/70 E. , 2017/11441 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515704
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/70 E. , 2017/11441 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili; davalı şirkete trafik poliçesi ile sigortalı araçta yolcu olarak bulunan davacıların kızları ...'nın 29/05/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini, davacıların kazada hayatını kaybeden kızlarının desteğinden yoksun kalması nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.500,00 TL'şer destek yoksun kalma tazminatının ve cenaze ve defin giderleri tazminatı olarak da şimdilik 5.000,00'er TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili, destekten yoksun kalma tazminat talebini baba ... Yönünden 59.258,52 TL ve anne ... yönünden 61.628,05 TL olarak ıslah etmiştir
Davalı ... vekili; kazanın oluşumunda davalı şirkete sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında sorumlu olduklarını, dava konusu olaydaki taşımanın niteliğinin hatır taşıması olduğunu, müteveffanın sürücünün alkollü olduğunu bilerek onun yönetimindeki araca binmiş olduğunun belirlenmiş olması koşuluyla tazminattan %50 oranında indirim yapılmasının hakkaniyete uygun olacağını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... yönünden 59.258,52 TL ve davacı ... yönünden 61.628,05 TL destekten yoksun kalma tazminatının poliçe limitiyle sınırlı olma ve dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, 1.100,00 TL cenaze gideri ile 2.800,00 TL cenaze nakil giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze-defin gideri istemine ilişkindir.
Mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda davacıların desteği müteveffa ...'nın 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde ... Üniversitesi Konservatuvar Türk Müziği Bölümü 1.Sınıf öğrencisi olduğu, kayıt yaptırdığı bölümün 4 yıllık olduğu, 30.06.2017 tarihinde mezun olacağı ve 6 ay sınavlara (KPSS) hazırlanma ve iş arama süresi sonrasında 01.01.2018 tarihinde çalışmaya başlayacağı (işe gireceği) değerlendirilmiş, ... Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 17.11.2014 tarihli yazısında bildirilen üniversiteye bağlı araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan bir personelin net ücreti 2.568,46 TL, yani asgari ücretin 2,88 katı üzerinden gelir elde edebileceği kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
Destekten yoksunluk zararının hesabında, müteveffanın gelirinin doğru biçimde belirlenmesi, tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle somut olayda tazminat hesabında desteğin gelirinin en düşük devlet memuru maaşı gözetilerek hesaplama yapılması gerekirken, fahiş bir şekilde asgari ücretin 2,88 katı olarak belirleyen ve buna göre tazminat hesaplaması yapan bilirkişi raporuna göre, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmeyip kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları