Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/19182 E. , 2017/11490 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/19182 E. , 2017/11490 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/19182 E. , 2017/11490 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıların oğlu...'e çarpmasıyla ölümlü kaza meydana geldiğini, davacıların ölen oğullarının desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50,00 TL. destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 26.09.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle, toplam taleplerini 63.477,73 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, kazanın meydana geldiği yer karayolu olmadığı ve araç işletilme halinde olmadığından, ZMSS poliçesi kapsamında zarardan sorumlulukları bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile davacı ... için 31.521,60 TL. ve ... için 31.956,13 TL. destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalı ... A.Ş. vekili, hükümden sonra dosyaya 09.10.2017 tarihli "sulh protokolü ve ibraname" başlıklı belgeyi sunarak, davada hüküm altına alınan maddi tazminatın fer'ileriyle birlikte davacı tarafa ödendiğini bildirmiştir. 09.10.2017 tarihli sulh protokolü ve ibraname başlıklı belge incelendiğinde; davacılar vekilinin "davada hüküm altına alınan 63.477,73 TL. asıl alacak ve fer'ilerinden oluşan toplam 93.406,97 TL'nin ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı, bu bedelin alınması ile davalı sigorta şirketi ile sigortalı araç işleteni ve sürücüsünü, davaya konu edilen destekten yoksun kalma tazminatı konusunda ibra ettikleri" şeklindeki beyanını imzasıyla tevsik ettiği görülmüştür. Davacılar vekili tarafından davalı ... A.Ş'ye verilen ve davalı vekilince dosyaya sunulan "sulh protokolü ve ibraname" başlıklı belgenin mahkemece değerlendirilmesi yönünden kararın bozulması gerekmiştir.
2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı vekilinin diğer temyiz taleplerinin incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz taleplerinin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları