Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/18860 E. , 2017/11516 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/18860 E. , 2017/11516 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/18860 E. , 2017/11516 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, murisin sürücüsü olduğu araca zorunlu trafik sigortası bulunmayan aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu murisin vefat ettiğini, murisin müvekkillerinin eşi ve babaları olduğunu, murisin şoför olduğunu, aylık 938,81 TL aldığını, murisin taşımacılık işi yaptığı aracın pert olduğunu, müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını, davalının davadan önce müvekkillerine yaptığı ödemenin eksik olduğunu, taziye ve defin masrafı yapıldığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminat ile 9.000,00 TL taziye ve defin giderinin kaza tarihinden işleyecek faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini bilirkişi raporuna göre toplam 134.248,80 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile; 134.248,80 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak 85.619,28TL'sini davacı ...'e, 8.035,97 TL'sini davacı ...'e, 15.056,32 TL'sini davacı ...'e, 25.537,23 TL'sinin davacı ...'e verilmesine, cenaze ve defin giderine ilişkin talebin kabulü ile, 9.000,00 TL cenaze ve defin giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'e verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatının karşı aracın zorunlu trafik sigortası bulunmadığından bahisle davalı ...’ndan tahsili istemine ilişkindir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14/b maddesinde rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için zorunlu sigortalara ilişkin olarak koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların, bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Güvence Hesabı oluşturulacağı belirtilmiştir. Anılan yasanın geçici 2. maddesine dayanılarak çıkarılan Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 9/1-b maddesi uyarınca, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği düzenlenmiştir.
Somut olayda 3.3.2012 tarihli kaza tespit tutanağında davacıların murisi ...’in sürücüsü olduğu ... plaka sayılı araçla çarpışan ... plaka sayılı araçta sigorta görülmediği belirtilmiş ise de, davalı tarafça temyiz dilekçesine eklenen tramer kaydına ve aynı zamanda dosya içerisinde yer alan davaya konu trafik kazasına ilişkin soruşturma dosyası fotokopisine göre ... plaka sayılı aracın 5.9.2011-5.9.2012 tarihlerini kapsayan, dava dışı ... Sigorta A.Ş. nezdinde düzenlenmiş zorunlu trafik sigorta poliçesi bulunmaktadır. Ayrıca davalı tarafça temyiz dilekçesinde ... plaka sayılı araç sürücüsü ...’ın vefatı üzerine mirasçılarına ... Sigorta A.Ş.(... ...:... Sigorta A.Ş.) tarafından tazminat ödendiği belirtilmiş, dilekçe ekindeki kayıtlardan ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/201 Esas sayılı dosyasıyla dava açıldığı görülmüştür. UYAP ortamından yapılan sorgulamada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/201 Esas sayılı dosyasında ... ... plaka sayılı araç sürücüsü ...’ın vefatı üzerine mirasçıları tarafından ... plaka sayılı aracın zorunlu trafik sigorta şirketi olan ... Sigorta A.Ş.’ye karşı açılan destekten yoksun kalma
tazminatı talepli davanın kabulüne karar verildiği, ... Sigorta A.Ş.’nin hükmü temyiz etmesi üzerine Dairemizin 20.4.2017 tarihli, 2014/23779 Esas, 2017/4362 Karar sayılı ilamıyla sair temyiz itirazları reddedilerek tazminat hesabı yönünden hükmün bozulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, davacıların murisinin sürücüsü olduğu ... plaka sayılı araçla çarpışan ... plaka sayılı aracın kaza tarihinde geçerli zorunlu trafik sigorta poliçesi bulunduğu anlaşıldığından, davalı ... sorumlu olamayacağından davanın reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin kusur ve tazminat miktarına ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
3-Gerekçeli karar başlığında davacı çocuklar ..., ... ve ...’in isimlerinin yer almaması mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları