Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/17592 E. , 2017/11611 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/17592 E. , 2017/11611 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515732
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/17592 E. , 2017/11611 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili, davalı ... ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 07/04/2006 günü ...'in yönetimindeki ... adına kayıtlı kamyon ile orman emvalini kamyona yükleşip döndükleri sırada aracın ilerlemesine engel olan yoldaki taşların yoldan temizlenmesi için müvekkili ...'a talimat vermesi, müvekkilinin taşları toplarken şoförün aracı durdurması nedeniyle müvekkilinin sol bacağı aracın ön sağ tekerinin altında kalarak ağır derecede yaralandığını bildirerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ... için 500,00 TL geçici, 9.000,00 TL kalıcı iş göremezlik zararı ile 500,00 TL yol, bakıcı ve tedavi giderleri olmak üzere toplam 10.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte zorunlu trafik sigortasında 57.500,00 TL limitle kasko poliçesinde her bir teminat kalemi için belirtilen limitle sınırlı olarak tüm davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline, ... için 10.000,00 TL eş Hamide için 10.000,00 TL toplam 20.000,00 TL manevi tazminatın sürücü ve işletenden olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili, 01.10.2011'de yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın getirdiği belirsiz alacak davası kapsamında davasını 12.02.2014 tarihli dilekçesiyle ıslah ederek, kısmi davasını belirsiz alacak davasına dönüştürmüş, 07.04.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, talebini toplam 161,273,56 TL olarak belirlemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı ...'ın maddi tazminat talebi yönünden tüm davalılara karşı açılan davanın kabulü ile; 161,273,56 TL (5.331,53 TL geçici iş göremezlik, 153.353,73 TL sürekli iş göremezlik ve 2.588,30 TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 161.273,56) maddi tazminatın, davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 07/04/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte; davalı ...Ş. yönünden ise teminat sınırları dahilinde(2006 yılı rakamlarına göre sürekli iş göremezlik tazminatı yönünden 57.500,00 TL; tedavi giderleri ve geçici iş göremezlik tazminatı yönünden ise toplam 7.920,83 TL ile sınırlı sorumlu olmak üzere) dava tarihi olan 18/08/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'a verilmesine, davacı ...'ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 7.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'a verilmesine, davacı ...'ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 3.500,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'a verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı ... ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... ve davalı ... vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeniyle cismani zarardan doğan maluliyet tazminatı ve tedavi gideri ile manevi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda, davalı ...Ş. dava konusu aracın hem ZMSS hem de kasko-İMSS sigortacısıdır. Mahkemece, sürekli iş göremezlik zararının 153,353,73 TL olduğu ve ZMSS limitinin sürekli iş göremezlik tazminatı için 57.000,00 TL olduğu belirtilerek, davalı ...Ş. zarardan poliçe limiti dahilinde sorumlu tutulmuştur. Aracın İMSS poliçesinde kaza halinde şahıs başına 15.000,00 TL cismani zarar teminatı bulunmaktadır.
Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları 1'inci maddesine göre bu tür sorumluluk sigortasını yapan sigortacı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı hadlere kadar temin etmekle yükümlüdür.
Davalı ... şirketi kazaya karışan aracı ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesi ile de teminat altına almış olup, davalı tarafından aksi iddia edilip kanıtlanmadığı gibi, davalı ... şirketinin kaza tarihini kapsayan ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesi de dosyaya ibraz edilmiştir.
O halde mahkemece, davalı ... şirketini zorunlu mali sorumluluk sigortası teminat limiti üzerinde kalan zarardan, İMSS poliçesinde yazılı teminat miktarı ile sınırlı olmak üzere de sorumlu tutmak gerekirken yazılı olduğu şekilde davalı ... şirketinin sadece ZMSS poliçesindeki miktardan sorumlu olmasını gerektirecek şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-a-Davacılar vekili tarafından temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş ve mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Oysa, davalı tarafın sevk ve idaresindeki araç kamyon olup ticari temerrüt faizi olarak avans faize hükmedilmesi gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
b-Davacılar vekili tarafından, manevi tazminat için de faiz talep edilmesine rağmen hüküm fıkrasında manevi tazminata da avans faizi işletilmesine ilişkin hüküm kurulmaması doğru görülmemiştir.
Kabule göre; somut olayda; maddi tazminat davalarının tam kabulüne, manevi tazminat davalarının kısmen kabul edilmesine karar verilmiş, ancak davalının sorumlu olduğu vekalet ücreti, davacılar için toplam hükmedilen maddi tazminatlar miktarı üzerinden tek nispi vekalet ücreti olarak, manevi tazminatlar için de toplam hükmedilen manevi tazminatlar miktarı üzerinden üzerinden tek maktu vekalet ücreti olarak hükmedilmiştir. Davacılar lehine kabul edilen rakamlar üzerinden ihtiyari dava arkadaşı olan her bir davacı için kabul edilen maddi tazminatlar için ayrı ayrı nispi vekalet ücretine, kısmen kabul edilen manevi tazminatlar için de ayrı ayrı maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tüm davacılar için kabul edilen rakamların toplamı üzerinden maddi tazminatlar için tek bir nispi vekalet ücretine, manevi tazminatlar için tek bir maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve davalı ... vekilinin tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 5.865,38 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... ve ...'tan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları