Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/14970 E. , 2017/11752 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/14970 E. , 2017/11752 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/14970 E. , 2017/11752 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün davalı Güvence Hesabı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili ve davalı ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 11.11.2006 tarihinde davalı Fon dışındaki davalıların işleten, sürücü, malik, trafik, zorunlu taşıma sorumluluk ve zorunlu koltuk ferdi sigortacısı bulundukları araçta yolcu olduğunu, davalı sürücünün hangi araçtan yola düşürüldüğü tespit edilemeyen 2 metre boyunda 15 cm genişliğinde çekicilere ait uzatma bomuna çarpması sonucu şarampole yuvarlandığını, kazada yaralandığını, maddi ve manevi zararının doğduğunu, çekici bomunu düşüren aracın tespit edilemediğini, davalı Fon’un da sorumluluğunun bulunduğunu ileri sürerek, 3.000,00 TL tedavi gideri, 2.000.00 TL kazanç kaybı, 52.000.00 TL iş ve güçten kalma tazminatı ile 50.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Bir kısım davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen kusur raporlarına göre, somut olayda davalı sürücünün bir kusurunun olmadığı, yolun ortasına düşürülen çekici bomundan kaynaklandığı, davalı sürücünün düşen parçayı göremeyeceği, diğer davalıların da bu nedenle sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 11.Hukuk Dairesi'nin 17/12/2013 gün ve 2012/6781 Esas 2013/23061 karar sayılı ilamı ile "plakası tespit edilemeyen ve çekici bomunu düşürdüğü ileri sürülen araçla ilgili olarak davalı Fon'un dava edildiği dikkate alınıp, kanıtların bu çerçevede değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı Fon hakkında hüküm kurulmasının doğru görülmediği; ayrıca davalılar arasında yer alan ...Sigorta A.Ş'nin, davacının yolcu olarak taşındığı aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortacısı olduğu, anılan sigortanın sorumluluk sigortası niteliğinde bulunmadığı, sigortalı aracın sürücüsünün kusurunun olmamasının bu sigorta türünde sorumluluğu ortadan kaldırmadığı dikkate alınıp, davacı talepleri bakımından inceleme yapılıp, davalı... Sigorta A.Ş'nin hukuki durumunun buna göre değerlendirilmemesinin de yanlış olduğu" gerekçeleriyle karar bozulmuş ve mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.Davacı vekili tarafından bozma öncesinde açılıp, bozma sonrasında birleştirilmesine karar verilen dava dilekçesinde; asıl davaya ek olarak davalılar aleyhine 85.000,00 TL'lik alacak için ... 3.İcra Müdürlüğünün 2008/2606 esas sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalıların itirazları sonucu icra takibinin durduğunu, bu nedenle davalıların itirazlarının iptaline, takibin devamına ve %40 inkar tazminatının hüküm altına alınmasına karar verilmesini, daha sonra da birleştirilmesini talep etmiştir.Bozma sonrası yapılan yargılama sonrasında mahkemece, bozma ilamının gerekleri yerine getirilerek davanın kısmen kabulü ile davalı ... Sigorta AŞ aleyhine açılan maddi tazminat davasının reddine ve davalı ... ile ...Seyahat Tic. San. Ltd. Şti. aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasının reddine ilişkin mahkemece verilen 2007/353-2011/186 E.K sayılı kararı kesinleştiğinden bu konuda yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına; davalı Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliği Karayolları Trafik Garanti Fonu ve ... Sigorta A.Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının kabulü ile 57.000,00 TL maddi tazminatın poliçe limiti dahilinde sorumlu olmak üzere dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına; birleşen dava yönünden davalılar ... Seyahat Tic. San. Ltd. Şti., ... Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın reddine, davalılar ...Sigorta A.Ş. ve Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliği Karayolları Trafik Garanti Fonu aleyhine açılan itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile ... 3.İcra Müdürlüğü'nün 2008/2606 Es.sayılı dosyasından borçlu ...Sigorta A.Ş. ve Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliği Karayolları Trafik Garanti Fonu tarafından yapılan itirazın 57.000,00 TL alacak miktarına ilişkin takibe itirazının iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, kalan miktara ilişkin itirazın iptali ve inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı Güvence Hesabı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili ve davalı ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Somut olayda mahkeme kararının davalı Güvence Hesabı vekili tarafından süresinde temyiz edildiği, temyiz dilekçesinin davalı ... Sigorta A.Ş. vekiline 04.06.2015 tarihinde tebliğ edildiği, hükmün davalı ... Sigorta A.Ş. vekilince HUMK.nun 433.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal temyiz süresi geçirildikten sonra 25.06.2015 tarihinde davalı Güvence Hesabı yanında katılma yolu ile temyiz edildiğini bildirdiği görülmekle 1.3.1990 gün ve 3/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında Yargıtay tarafından da bir karar verilebileceği öngörüldüğünden, HUMK.nun 432/4.maddesi uyarınca davalı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı Güvence Hesabı vekilinin (3) nolu bent dışındaki ve davacılar vekilinin (4) nolu bent dışındaki yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.Davalı Güvence Hesabı kazaya neden olan aracın plakası tespit edilemediği için yasa ve yönetmelik uyarınca davalı durumundadır. Güvence hesabının sorumluluğu ZMSS'nın kaza sırasında belirlenmiş limitleriyle sınırlıdır. Kaza tarihindeki limit sakatlanma halinde kişi başına 57.500,00 TL'dır. Açıklanan bu maddi ve hukuksal olgulara göre davalının sorumlu olduğu tazminat miktarı 57.500,00 TL tek bir limit ile sınırlı olup davalının asıl davada taleple bağlı kalınarak 57.000 TL ile davalı Güvence Hesabı yönünden kabulü, birleşen itirazın iptali davasında ise bakiye 500,00 TL ile sınırlı sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken poliçe limiti üzerinde davacının zararının tamamı üzerinden hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
4-Davacı vekilince olay tarihinden itibaren ticari faiz (avans faizi) istenilmiş, mahkemece yasal faize hükmedilmiştir.
Davacının yaralanmasına yol açan kazaya neden olan aracın belirlenememesi nedeniyle davalı Güvence Hesabı'ndan maddi tazminat talep edilmektedir. Asıl zarar verenden talep edilebilecek faiz türüne göre zarar veren aracın sigorta şirketi veya sigorta şirketi yoksa Güvence Hesabı'ndan bu tür faiz talep edilebilecektir. Somut olayda davacının yaralanmasına neden olan araç belirlenememiş olması bakımından asıl zarar verenden istenilemeyecek ticari temerrüt faizinin, onun sorumluluğunu üstlenen davalı Güvence Hesabından da istenemeyeceği, dolayısıyla aracın haksız eyleminin de TTK'nın 3. maddesi uyarınca ticari iş niteliği taşımamasına, bu durumda da bu davalıdan ancak yasal faiz istenebileceğine, bu davalının hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı Güvence Hesabının da ancak aynı oranda temerrüt faizi istenebileceğine göre, davalı Güvence Hesabı aleyhine yasal faize hükmedilmesinde isabetsizlik bulunmamasına rağmen, davacı mağdurun yolcu olarak bulunduğu araç otobüs olup ticari araçtır. Bu halde davacı lehine zorunlu koltuk ferdi sigortacısı davalı ... Sigorta A.Ş. yönünden ticari faize hükmedilmesi gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni sayılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Güvence Hesabı vekilinin ve davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Güvence Hesabı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ile davalılar Güvence Hesabı ve ... Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları