Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/13347 E. , 2017/11759 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/13347 E. , 2017/11759 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/13347 E. , 2017/11759 K.

"İçtihat Metni"

Davacılar ...-... ile davalılar ...-... ve ...-... arasında; davacılar ... ve ... ile davalılar ..., ..., ... ve ... arasındaki dava hakkında ... 9.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 04.02.2014 gün ve 2013/108 - 2014/45 sayılı hükmün Dairenin 15.12.2014 gün ve 2014/16938-2014/18476 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı/birleştirilen dosya davacısı ... ve ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalı birleşen dosya davacısı ... ve ...'dan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 7,80 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen ... ve ...'dan alınmasına 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları