Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/11246 E. , 2017/11294 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/11246 E. , 2017/11294 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/11246 E. , 2017/11294 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleten, sürücü ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısı bulundukları otobüs ile müvekkilinin eşi/murisi ...'ın sürücüsü bulunduğu motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ...'ın vefat ettiğini belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 15.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan, 75.000,00 TL manevi tazminatın yine kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsilini istemiş, 24.10.2014 tarihli dilekçeyle maddi tazminat talebini 59.172,67 TL olarak ıslah etmiştir.
Birleşen dosyada aynı kazaya ilişkin olarak müteveffa ...'ın anne ve babası olan davacılar için 15.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin kusuru bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı sigorta şirketi vekili, gerçek zarardan sigortalının kusuru oranında sorumlu olduklarını, kusur ve hesap incelemesi yapılması gerektiğini, faiz başlangıç
Davalı ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekili, kusuru kabul etmediklerini, müteveffanın ailesine bağlanan peşin sermaye değerli gelirin tahsili için rücu davası açıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ile benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı ...'ın maddi tazminat talebinin kabulü ile 59.172,67 TL maddi tazminatın davalılardan ... ve .... Şti. açısından 15/05/2011 tarihinden itibaren, davalı sigorta şirketinden 29/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı ... ... manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 60.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan ... ve ... .. Şti.'den 15/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, birleşen davada, davacılar ... ve ...'ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 10.000,00'er TL'den 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan ... ve ... .. Şti. açısından 15/05/2011 tarihinden itibaren, davalı sigorta şirketinden 19/12/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş, hüküm, davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, maddi tazminata ilişkin hesaplamada SGK. tarafından davacıya yapılan ödemelerin peşin değerinin düşüldüğünün anlaşılmış bulunmasına ve yine birleşen dosya davacıları ... ... ve ... ... lehine hükmedilen manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve BK.nun 47. maddesindeki özel hallerin dikkate alınmış bulunmasına göre, davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. 6098 sayılı TBK. md. 56. maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hükmedeceği öngörülmüştür. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacı ... lehine takdir olunan manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerden dolayı davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte yazılı nedenlerden dolayı davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ... Oto. ve Tic.Ltd.Şti.'ne geri verilmesine, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları