Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/11166 E. , 2017/12165 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/11166 E. , 2017/12165 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/11166 E. , 2017/12165 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden ödeme emrinin iptaline ilişkin davanın konusu kalmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına ve davacı yönünden davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Maliye Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkil şirket ile dava dışı olup kurum borçlusu olan ... arasında ticari ilişki bulunduğunu, bu ilişki çerçevesinde müvekkili şirketin kurum borçlusuna 84,36-TL borcu bulunduğunu, kurum borçlusunun kuruma olan borcu nedeniyle müvekkili şirkete gönderilen haciz bildirisine süresi içinde cevap verilmemesi nedeniyle davalı kurum tarafından ödeme emri gönderildiğini, ödeme emrinin müvekkili şirkete 25/4/2008 tarihinde tebliğ edildiğini, haciz bildiriminin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğinden geçersiz olduğunu, davaya konu ödeme emri tebliğ edilince haciz bildiriminden haberdar olduklarını bildirerek haciz bildiriminden ödeme emrinin tebliğ tarihi olan 25/4/2008 tarihinde haberdar olduklarının kabul edilmesi ve kuruma bu tarih itibariyle yaptıkları kurum borçlusuna 84,36-TL borçlu olduklarının ve bakiye kısma itiraz ettiklerinin tespiti ile itirazlarının süresinde kabul edilmesi suretiyle ödeme emrinin iptaline, aksi durumda ise kurum borçlusuna 84,36-TL dışında borçlu bulunmadıklarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir..
Davalı vekili cevap dilekçesinde kısaca davacının kendilerine 25/4/2008 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı 1/5/2008 tarihinde ... Vergi Mahkemesinde 2008/1607 esasında kayden açmış oldukları bir dava olduğunu ve bu davanın da halen derdest olduğunu, bu yönden derdestlik itirazında bulunduklarını bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, 25/03/2008 düzenlenme tarihli ödeme emrinin iptaline ilişkin davanın konusu kalmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına, Davacının borçlu olmadığının tespitine ilişkin isteminin kısmen kabulü ile 33.585,36-TL yönünden kurum borçlusuna borçlu olmadığının tespitine davacının fazlaya ilişkin isteminin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı Maliye Bakanlığı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dava 6183 sayılı Yasanın 79.maddesi hükmüne göre davalı Bakanlığın davacıya dava dışı kamu borçlusunun hak ve alacaklarına haciz konulmasını teminen gönderilen haciz ihbarnamesine karşılık davacı tarafından dava dışı şahsın hak ve alacağı olmadığının tespitini teminen açılmış menfi tespit istemine ilişkindir.
Dava konusu haciz ihbarnamesine dayanak olan ödeme emrinin ... Vergi Mahkemesinin 2008/1607 E., 2009/670 K.sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. Dava konusu haciz ihbarnamesinin dayanağı olan ödeme emrinin iptal edilmesi ve söz konusu yerel mahkeme kararının da Danıştay tarafından da onanması sebebi ile haciz ihbarnamesinin temelinin ortadan kalkması sebebi ile mahkemece sadece hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, 2. bentte belirtilen gerekçe ile de esastan karar verilmesi doğru olmamıştır.
2- Bozma sebebine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan sebeplerle davalı hazinenin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları