Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/11118 E. , 2017/11834 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/11118 E. , 2017/11834 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529319
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/11118 E. , 2017/11834 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükmün süresi içinde davacı va davalılardan ..., ..., ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı alacaklı vekili, borçlu ...hakkında takip başlattıklarını, takibin semeresiz kaldığını, borçlunun adına kayıtlı ... plakalı aracın davalı ... ve ...'ye devredildiğini belirterek bu tasarrufların iptalini istemiştir.
Mahkemece verilen, davanın kabulüne ilişkin ilk karar, borçlu ... vekili tarafından temyiz edilmiş, dairemizin 07.04.2014 tarih 2012/16488 Esas 2014/5152 Karar sayılı ilamı ile temyiz harcı süresinde yatırılmadığı gerekçesi ile temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Davalı ..., yargılama sırasında kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığı ve kararın bu şekilde kesinleştirildiğini, dava konusu aracı ...'dan iyiniyetli olarak satın aldığını, araç satış yapılan diğer davalıların davaya dahil edilmediği belirterek yargılamanın yenilenmesine istemiştir.
Mahkemece, davalı ...'nin yargılamanın yenilenmesi talebi kabul edilerek, yeniden yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile davalılar ... ve ... hakkındaki davanın reddine diğer davalılar ..., ... yönünden davanın kabulü ile 34.500,00 TL bedelin davalılardan tahsiline karar verilmiş bu hükümde davacı ve davalılar ..., ..., ...ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasının yargılamasının yenilenmesi istemine ilişkindir.HMK'nun 375. maddesinde yargılamanın yenilenmesi sebepleri tahdidi olarak sayılmıştır. Bu sebeplerin dışındaki bir sebeple yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir.Somut olayda davalı ..., kendisine usulüne uyun tebligat yapılmadan kararın kesinleştiğinden ve dava konusu satın alan diğer şahısların davaya dahili sağlanmadan karar verildiği gerekçesi ile yargılamanın yenilenmesini talep etmiştir. Tebligatın usule uygun olmadığı iddiası bir yargılamanın yenilenmesi sebebi olmayıp, davalı ... kararın tebliğinin usulüne uygun yapılmadığını belirterek kendisine yeniden karar tebliğini talep edebilir ve bu talep uygun bulunursa kararı temyiz etme hakkını yeniden elde eder. İkinci sebep olarak gösterilen, aracı satan alan diğer şahısların davalı olmadığını iddiası ise, aracın el değiştirmesine ilişkin olarak ilk yapılan yargılama sırasında da belgeler mevcut olup, HMK'nun 375/ç bendi anlamında tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilmeyen belge niteliğinde bir belge de söz konusu değildir.Bu halde mahkemece, koşulları bulunmayan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı, davalılar ..., ... ve ... vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı ... vekilinin temyiz isteğinin reddine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı, davalılar ..., ..., ... ve ...'e geri verilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları