Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/11078 E. , 2017/11551 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/11078 E. , 2017/11551 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/11078 E. , 2017/11551 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili asıl ve birleştirilen davada, 15.12.2011 tarihinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası neticesinde müvekkillerinin murisi olan ...'ün vefat ettiğini,... plakalı motorsiklet sürücüsü ...'ın aracının davacının aracına çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/6 D.iş sayılı dava dosyası nezdinde kusur raporu alındığını, alınan bu kusur raporuna göre, ...'ın %30, ...'ün ise %70 kusurlu görüldüğünü, ... 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/34 Esas sayılı dava dosyası üzerinden sanık sürücü...'ın cezalandırılmasına karar verildiğini,...'ın kullanmış olduğu aracın davalı ...Ş tarafından ... poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacı tarafça ... şirketine başvurulduğunu, 2012 yılında 18.000,00 TL civarında ödeme yapıldığını, ödenen miktarın gerçek zararı karşılamaktan uzak olduğunu, murisin ölümü nedeniyle davacının meydana gelen kazada 3.kişi konumunda olduğunu, kusur indirimi yapılmaksızın ödeme yapılmasını talep ettiklerini, ... kararı uyarınca ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp dava sırasında bu hususun ileri sürülebileceği gibi 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin irade açıklamasının da yeterli olacağının kabul edilmiş olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile davacı eş ... için 5.000,00 TL, davacı çocuklar için 10.000,00'er TL destekten yoksunluk tazminatının davalıya yapmış oldukları ilk başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini tüm davacılar yönünden toplam 189.637,32 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ...Ş vekili, kaza sonucu üçüncü kişinin ölümü ve yaralanması halinde sigortacının sorumluğunun poliçe limiti dahilinde ve sigortalının kusuru oranında olduğunu, davacıya 14.09.2012 tarihinde 18.588,20 TL ödeme yapıldığını, davayı kabul anlamına gelmemek kaydı ile Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu, aktüer bilirkişisinden de hesap raporu alınmasını talep ettiklerini, davalı ... şirketinin edimini yerine getirdiği için temerrüt durumunun söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacı ... tarafından açılan 2014/186 E sayılı dava yönünden davanın kısmen kabulü ile; 167.854,45 TL destekten yoksun kalma tazminatının 19/04/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ve ... poliçe limiti dahilinde olmak üzere davalı ... şirketinden alınarak davacı ...e ödenmesine, davacı ... ve ... tarafından açılan ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/265 Esas ve 2014/341 Karar sayılı ilamı ile birleştirilmesine karar verilen ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/265 Esas sayılı davanın kısmen kabulü ile; davacı ...lehine belirlenen 5.935,50 TL ve davacı ... lehine belirlenen 2.946,70 TL destekten yoksun kalma tazminatlarının dava tarihi olan 21/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ... poliçe limiti dahilinde olmak üzere davalı ... şirketinden alınarak bu davacılara ödenmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu oluşan ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortası türüdür.
Bu sebepledir ki, ... şirketinin sorumluluğu, sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limitiyle sınırlıdır. Zira, kanunun emredici hükmü gereği yaptırılan zorunlu trafik sigortalarında sigortacı, işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına aldığına göre, ancak işletenin sorumlu olduğu oranda zarardan sorumlu olacaktır. İşletene hukuken yükletilemeyen zarardan, onun sorumluluğunu teminat altına alan sigortacının sorumlu tutulması da mümkün değildir. ...'nun 86/1. maddesi gereği ise, işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusursuzluğu oranında sorumluluğunun kalkacağı açıktır.
Somut olayda mahkemece tarafların kusuruna ilişkin olarak alınan 17.07.2014 tarihli ... raporuna göre,olayda davacıların desteği ... %70 oranında ve davalıya sigortalı bulunan aracın sürücüsü... ise %30 oranında kısurlu bulunmuştur.
Bu durumda mahkemece, davalının 3.kişilerin zararlarından ancak sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında sorumlu tutulabileceği göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekirken; hatalı gerekçeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 12/12/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları