Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/11012 E. , 2017/12130 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/11012 E. , 2017/12130 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529445
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/11012 E. , 2017/12130 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalılar ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı ... hakkında takip başlatıldığını, takibin semeresiz kaldığını dava konusu taşınmazlarını mal kaçırma amacı ile diğer davalılar ...'a sattığını belirterek, bu tasarrufların iptalini istemiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin 2 nolu bağımsız bölümü borçludan değil arsa sahibinden satın aldığını iyiniyetli olduğunu belirterek haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalılar ... vekili, yüklenici davacının edimini yerine getirmediğini bu nedenle aktin fesh edildiği ve bundan sonra taşınmazlarını satıldığını, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, davalı ...'ın 2 nolu bağımsız bölümü gerçek bedelini ödeyerek satın aldığı ve satışın muvazaalı olduğu ispatlanmadığı gerekçesi ile bu davalı yönünden davanın reddine, 4 nolu bağımsız bölümün borçlu tarafından ilk aşamada kardeşi ... ve sonrasında onun aracılığıyla oğlu ... devretmesi işlemi bağışlama olarak kabul edilmesi gerektiğinden bahisle bu tasarrufun iptaline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalılar ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasıdır.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıda yazılı bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-İİK’nun 282. maddesi hükmü gereğince bu tür davalarda, davalı olarak borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan kişiler arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır.Buna göre davalı olarak borçlu ile birlikte lehine tasarrufta bulunan üçüncü kişi ve bunlar tarafından devir halinde diğer üçüncü kişilerin yasal hasım olmaları gerektiği açıktır. Taraf ehliyeti dava koşullarından olup mahkemece öncelikle ve resen incelenmesi gereken hususlardandır. Somut olayda dava konusu 4 nolu bağımsız bölüm 13.05.2010 tarihinde önce borçlu tarafından dava dışı ... ... satılmış o da 07.09.2010 tarihinde davalı ...'a satmıştır. Bu satış silsilesi içerisinde ilk satışın yapıldığı ... ... da davaya dahili sağlanarak taraf teşkili sağlandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalılar ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre 4 nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak sair temyiz itirazların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılara geri verilmesine 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları