Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/10977 E. , 2017/11385 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/10977 E. , 2017/11385 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/10977 E. , 2017/11385 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı borçlu ... aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak mal bulunmadığını ileri sürerek borçlunun dava konusu taşınmazdaki 1/2 hissesini 27.07.2010 tarihinde davalı ...'a devrettiğini, bu tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ..., iyiniyetli olduğunu taşınmazı raiç değerden aldığını, haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Davalı borçlu, duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, dava dayanaklarından ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2011/9 sayılı takip dosyasındaki bonoların tanzim tarihlerinin dava konusu tasarruftan sonra olduğu ve bu hali ile dava koşulu bulunmadığından bahisle bu takip ile ilgili talebin reddine, diğer takip dosyası yönünden ise davalı ...'ın eşi ...'nın davalı ...'nın kardeşi olması nedeni ile İİK'nun 278/3-1 maddesine göre yapılan tasarruf bağış niteliğinde olduğu gerekçesi ile ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2011/10 sayılı takip dosyasındaki alacak yönünden davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkını almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK.md.283/1). Bu yasal nedenle iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir. Bu tür davaların görülebilmesi için, diğer dava koşullarının yanında iptali istenilen tasarruf işleminin borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması gerekir.Somut olayda, iptali istenilen tasarruf işlemi 27.07.2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Takip dayanağı bonolardan 14.07.2010 ve 20.05.2010 tanzim tarihli bonolar bu tasarruf işleminden önce tanzim edilmiş ise de 17.09.2010 tarihli bono tasarruf tarihinden sonra tanzim edildiğinden bu bono yönünden dava koşulu yokluğundan davanın reddine karar verilmesi sadece 17.07.2010 ve 20.05.2010 tarihli bono alacağı ve fer'ileri yönünden tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddi ile (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları