Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/10770 E. , 2017/11904 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/10770 E. , 2017/11904 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/10770 E. , 2017/11904 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne, dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...vekili ile davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; 14/11/2012 tarihinde sürücü ... yönetimindeki otomobil ile sürücü ... yönetimindeki otomobilin ... yolunda çarpışmaları sonucunda ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, bu kazada müvekkillerinin eşi/babaları olan ... ... sürücü ...'un kullandığı otomobilin içinde olup 22/11/2012 tarihinde vefat ettiğini, sürücü ... yönetimindeki otomobilin davalı ...Ş. tarafından zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalandığını, müvekkillerinin eş/babalarının ölümü ile aş ve babalarının maddi desteğinden yoksun kaldıklarını, müteveffa ...'un vefat ettiğinde ... beyaz eşya yetkili servisi olduğunu, müvekkillerinin tek desteklerinin müteveffa ... tarafından gerçekleştirildiğini, bu nedenle trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden müvekkillerin almaları gereken tazminat tutarlarının belirlenmesini, 10.000,00 TL'nin (fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ...vekili; yetki itirazında bulunarak dosyanın yetkili ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini, ayrıca davanın sigorta ettirenine ihbar edilmesini, sonuç olarak öncelikle yetki yönünden davanın reddine, aksi halde haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ...vekili; davayı kabul etmemekle birlikte ... plakalı aracın müvekkil şirket tarafından sigortalı olup poliçeden dolayı sakatlanma ve ölüm halinde kişi başına azami sorumluluk limitlerinin 225.000,00 TL olduğunu, davacıların hak sahibi olup olmadıklarınn tespit edilmesinin gerektiğini, yargılamay konu olan olayda hatır taşımasının olup olmadığı hususunun'da mahkeme tarafından tespit edilmesini sonuç olarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; maddi tazminat davasının kabulü ile davacı ... için 181.151.35 TL, davacı ... için 65.323,80 TL, davacı ... için 41.141,91 TL, davacı ... için 20.956,73 TL'nin poliçe limitleriyle sınırlı olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ancak davalı ...bakımından BK m.43 uyarınca olayda hatır taşıması olduğu takdir edildiğinden tespit edilen tazminattan %10 indirim yapılarak, davacı ... için 163.036,215TL, davacı ... için 58.791,42 TL, davacı ... için 37.027,719 TL, davacı ... için 18.861,057 TL'den sorumlu tutulmasına, maddi tazminatlara toplamda 10.000,00 TL bakımından dava tarihinden itibaren, bakiye bakımından ıslah tarihi olan 24/02/2015 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalı ...ve davalı ...vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ...vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı ...vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı ...vekili olayda hatır taşıması olduğu gerekçesi ile hükmedilecek tazminat miktarından indirim yapılmasını talep etmiştir.
Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK'nın 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hatır taşımasından ya da kullanmadan söz edebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme geleceğinden işletenin sorumluluğu genel hükümlere göre değerlendirilecek ve ödenceden indirim yapılacaktır. Bu bakımdan hatır taşıma ilişkisinin değerlendirilmesinde taşıma ya da kullanmanın kimin çıkar ve yararına olduğunun saptanması önemlidir. Yarar ekonomik olabileceği gibi, ortak toplumsal değerleri de ilgilendirebilir. Ancak taşıma ve kullanmada işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin bir çıkarı veya yararının bulunması halinde hatır taşımasından söz edilemeyecektir. Ayrıca hakim tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir.
Somut olayda davalı tarafça, davacının hatır için taşındığı yönünde iddia ve savunma ileri sürülmüş, mahkemece, davacının arkadaşları ile iş toplantısı nedeni ile ... iline giderken olayın meydana geldiği, söz konusu taşımanın ... Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/47 E. Sayılı dosyası incelendiğinde hatır taşıması olduğunun anlaşıldığı, davacıların murisinin içinde bulunduğu araç sürücüsünün kusuru da dikkate alınarak TBK 43. madde uyarınca %10 oranında hatır taşıması indirimi yapılmıştır. Ancak Mahkemece takdir edilen hatır indirimi oranı azdır. Mahkemece olayın oluşu ve Dairemizin yerleşik kararları dikkate alınarak %20 hatır taşıması indirimi yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1)numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı ...vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine (2) bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 15.819,00 TL kalan harcın
temyiz eden davalı ...den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ye geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları