Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/10739 E. , 2017/11414 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/10739 E. , 2017/11414 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515705
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/10739 E. , 2017/11414 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı Karayolu Trafik Garanti Sigorta Hesabı yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; davalı ...'na ait ambulansın yapmış olduğu kaza sebebiyle davacılar ... ve ...'ın oğlu ...'ın öldüğü, ...'ın eşi...'ın öldüğü, ... ve ...'nun ise yaralandığı ve malul kaldığını açıklayıp fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla ...'ın ölümü nedeniyle destekleri olan eşi ... ve 18 yaşından küçük olan çocuğu ... için ayrı ayrı 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL maddi tazminat ile murislerin duydukları acı ve elem için eşi ... için 5.000,00 TL, çocuklarının her biri için 3.000,00 TL olmak üzere toplam 32.000,00 TL manevi tazminatın, kaza nedeniyle hayatını kaybeden...'ın ölümü nedeniyle fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla; annesi ... ve babası ...'ın her biri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL maddi tazminat ile murislerin duydukları acı ve elem için bu davacılar için ayrı ayrı 5.000,00 TL manevi tazminat, iki kardeşinin her biri için 3.000,00 TL olmak üzere toplam 16.000,00 TL manevi tazminatın, kaza nedeniyle ... ve ...'ta oluşan işgücü kaybı sebebiyle her biri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL maddi tazminat ile bu davacıların duydukları acı ve elem için her bir davacı için 3.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 12/01/2015 havale tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat taleplerini artırmıştır.Davacılar vekili 17/04/2014 tarihli duruşmada davalı ... aleyhine açılan davadan, 25/02/2015 tarihli duruşmada davalı Türkiye Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı aleyhine açılan davadan feragat ettiğini bildirmiştir.Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı Türkiye Karayolları Trafik Garanti Sigorta hesabına karşı açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, müteveffa ... yönünden, davacı ... için 61.923,98 TL, ... için 4.317,85 TL, müteveffa ... yönünden, davacı ... için 14.774,17 TL, ... için 27.280,57 TL, ...' için 11.435,82 TL olmak üzere toplam 119.732,39 TL maddi tazminatın; müteveffa ... yönünden, davacı ... için 2.000,00 TL ve müteveffanın geride kalan 9 çocuğu için 1.000,00'er TL, müteveffa ... yönünden, davacı ... için 1.000,00 TL, ... için 1.000,00 TL, müteveffanın geride kalan 2 kardeşi ... ve ... için 500,00'er TL olmak üzere toplam 14.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;
2-Dava, trafik kazası nedeni ile maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda; ... Devlet Hastanesinde hizmetli olup, valilik oluru ile ambulans şoförü olarak çalışmakta olan davalı ...'in, olay tarihinde devlet hastanesine ait ambulansla ...Devlet Hastanesine hasta nakli sırasında aracın sol arka lastiğinin patlaması sonucu kazanın gerçekleştiği, kaza sonucunda aynı aileden iki kişinin öldüğü, üç kişinin de nitelikli şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır. Bilirkişilerce kazaya neden olan araç lastiği üzerinde yapılan incelemede; aracın sol arka lastik ... yazlık düz lastik olduğu, sağ arka lastiğin kışlık, lastiklerin bir tanesinin yazlık, bir tanesinin de kışlık olmasının kazaya sebebiyet verebileceği veya sağ taraftaki ... lastik yönü itibariyle ile ters takıldığı, bu lastiğin ters takılması da lastiğin yol tutmasını engelleyeceğinden kazaya sebebiyet verebileceği, ancak incelemelerinde sol lastiğin yüz atmış olması ve parçalanması kazaya aracın sol arka lastiğin yazlık olmasından ve donması sonucu patlamış olabileceği ve lastiğin patlamasının kazaya sebebiyet verebileceği, sağ lastiğin kışlık olması, ters takılmış olması aracın devrilmesi sonucunda da yanağı atmış ve jantları da ezilmiş durumda olduğu belirtmiştir.Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.Yukarıda belirtilen hususlar ve olayın oluş şekli dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatların düşük olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davalı ...'ndan harç alınmamasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları