Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/9695 E. , 2017/11275 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/9695 E. , 2017/11275 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/9695 E. , 2017/11275 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilin, dava dışı ... İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketine, kredi genel sözleşmesine istinaden kredi kullandırdığını, belirtilen sözleşmede davalılardan ... ve ...'un müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduklarını, dava dışı borçlu ... İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketinin kredi borçlarını süresi içinde ödemediğini, ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/14558 sayılı dosyası (yeni numarası 2012/11016) üzerinden takibe konulduğunu, 7 günlük yasal süre içinde ... 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/512 esas sayılı dosyası üzerinden alacak davası açıldığını, ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/14558 sayılı dosyası üzerinden gönderilen haciz ihbarnamelerinden sonuç alınamadığını, icra takibi sırasında düzenlenen ve borçluların haczi kabil bir malının bulunmadığını tespit eden haciz tutanağının, İİK.'nun 105.maddesinde belirtilen geçici aciz vesikası niteliğinde olduğunu, bu süreçte, davalı borçlu ... ve ...'un, ... İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketinde mevcut hisselerini anneleri olan davalı ...'a, ...'un da diğer davalı ve eşi olan ...'a devrettiğini, yapılan devir işlemlerinin, müvekkilin alacağını tahsil etmesine engel olmak düşüncesiyle yapıldığını, davalıların gerek şirket hissedarı ve gerekse yakın akraba olmaları nedeniyle ... İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketinin ekonomik durumunu bilebilecek durumda olduklarını, yapılan devir işleminin, İİK.nun 278, 279 ve 280.maddeleri gereğince iptale tabi olduğunu, davalı borçlular ... ve ... tarafından davalı ...'a ve davalı ... tarafından da diğer davalı ...'a yapılan devir ve temlik işleminin, İİK.nun 277 ve devamı ve ayrıca TBK.nun 19.maddeleri gereğince iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili cevap dilekçesinde, öncelikle usule ilişkin olarak, davacı tarafça müvekkiller aleyhine yapılan ve kesinleşen bir icra takibi bulunmadığını, davacı tarafın elinde geçici ya da kesin aciz belgesi bulunmadığını, davacı tarafça iddia ve talep olunan alacağın, tasarruf tarihinden önce tahakkuk etmediğini, davanın, İİK.nun 278.maddesinde belirtilen 2 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığını, esasa ilişkin olarak ise, müvekkillerin, dava konusu yapılan tasarruflar yönünden alacaklılara zarar verme kastı taşımadıklarını, dava dışı ... İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketinde daha önce de bir çok hisse devri yapıldığını, müvekkiller tarafından ... 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/820 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada alınan bilirkişi heyeti raporuna göre, bir kısım müvekkillerin, 01.06.2006-28.11.2006 tarihleri arasında alınan krediler yönünden müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olabileceklerinin, diğer krediler yönünden ise bir kısım müvekkillerin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığının tespit edildiğini, davacı tarafın, muvazaa iddialarının yerinde olmadığını belirterek; davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, açılan davanın İİK.'nun 277. ve devamı maddeleri gereğince kabulü ile, davalı ... tarafından, ... İnşaat Harfiyat Gıda Turizim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki 50000 payın 1.250.000 TL bedelle ... 13.Noterliği'nin 25.12.2009 tarih ve 53486 yevmiye numaralı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile, davalı ...'a, davalı ... tarafından, ... İnşaat Harfiyat Gıda Turizim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki 48000 payın 1.200.000 TL bedelle ... 13.Noterliğinin 25.12.2009 tarih ve 53487 yevmiye numaralı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile, davalı ...'a, davalı ... tarafından, ... İnşaat Harfiyat Gıda Turizim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki 98000 payın 2.450.000 TL bedelle ...
33.Noterliği'nin 14.09.2011 tarih ve 24281 yevmiye numaralı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile, davalı ...'a devrine ilişkin tasarrufların iptaline, davacı tarafa, tasarrufun iptaline konu şirket payları yönünden ... 8.İcra Müdürlüğü'nün 2012/15768 sayılı dosyasındaki asıl alacak ve fer'ileriyle sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi tanınmasına, karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK’nun 277. ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.İcra ve İflas Kanunu'nun 277. ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Bu özelliği nedeniyle iptal davasının dinlenebilmesi için, öncelikle davacının borçludaki alacağının gerçek olması, tasarrufta bulunan kişinin de gerçekten borçlu olması gerekir. Bu nedenle iptal davasında davalı 3.kişi aciz belgesine bağlanan alacağın gerçekte olmadığını savunabilir ve ispat edebilir.
Somut olayda; dava konusu alacağa ilişkin olarak ... 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/820-2014/101 sayılı dosyası üzerinden davalı borçlular ... ve ... tarafından menfi tespit; davacı Vakıfbank tarafından ise bu dosyada birleştirilen alacak davası açıldığı ve bu davada asıl davanın açılmamış sayılmasına; Birleşen davada ise; Vakıfbank'ın ... ve ...'dan 16.751.000 TL alacaklı olduğuna karar verildiği ancak bu kararın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından bozulduğu; davanın henüz derdest olup takip konusu alacak kesinleşmediğinden dava sonucu beklenerek dava şartı eksikliği değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda açıklana nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları