Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/9431 E. , 2017/12125 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/9431 E. , 2017/12125 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/9431 E. , 2017/12125 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki muvazaa nedeni ile tapu iptali ve tescile ilişkin olarak verilen davanın yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan ... evli olduğunu, ... tarafından açılan boşanma davasının red edildiğini, dava konusu taşınmaların aile konutu olduğunu ancak anılan davalı tarafından muvazaalı olarak önce davalı ...'e onun tarafından da diğer davalı ...'e satıldığını belirterek satışların iptali ile ... adına tescilini talep etmiştir.
Davalılar, ayrı ayrı verdikleri cevap dilekçelerinde haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, muvazaa olgusunun ispatlanmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, muvazaa nedeni ile tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacının Aile mahkemesinin görev alanına giren, katkı payı istemi veya mal rejiminin tasfiyesini amaçlayan bir talebinin bulunmadığı sadece davalı eşin muvazaalı olarak taşınmazları sattığı iddiası ile tapunun iptali ile davalı ... adına tescili talebi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlığın genel görevli Asliye Hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece her aşamada ve resen göz önünde bulundurması gereken dava şartlarından olduğundan HMK'nun 114/c ve 115/ı maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları