Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/9031 E. , 2017/11643 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/9031 E. , 2017/11643 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/9031 E. , 2017/11643 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde tüm davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili bankanın dava dışı ... Plastik Amb. Teks. Gıda Nak. İnş. İth. İhr.San. ve Tic.Ltd. Şti arasında 08/07/2010 tarihli 300.000,00 TL bedelli kredi sözleşmesi imzalanarak kredi kullandırıldığını, davalılardan ... ile ...' in kredi sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaladıklarını, ihtarnameye rağmen borç ödenmediğinden ... . Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/553 D.iş sayılı dosyası ile ihtiyati haciz kararı alındığını, ... . İcra Müdürlüğünün 2012/2308 Sayılı dosyası ile 275.233,80 TL'lık alacak üzerinden icra takibi başlatıldığını, davalı ... kızı ...'a icra takibinden çok kısa bir süre önce adına kayıtlı ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, 202 ada 27 parselde kayıtlı 602/20514 arsa paylı C Blok 2. Kat 6 nolu meskeni 14/02/2012 tarihinde, ..., ..., ... Köyü ... mevkii, 187 parselde kayıtlı 1.702,00 m2 miktarlı tarlayı 22/02/2012 tarihinde, ..., ..., ... Köyü, 108 ada 1 parsel, 145 ada 2 parsel, 145 ada 3 parsel sayılı tarlaları 10/02/2012 tarihinde satış göstererek devir ve temlik ettiğini, davalı ... ise kardeşi olan ...'a ..., ..., ... Mah 52 ada 32 parselde kayıtlı 8/128 arsa paylı 5. Kat 17 nolu meskeni 22/02/2012 tarihinde satış göstererek devir ve temlik ettiğini,yapılan icra takibinde borçluların borcu karşılayacak malvarlıklarının bulunmadığının tespit edildiğini, davalı borçluların adreslerini terk etmeleri durumunda haczi kabil mal bulunmadığına ilişkin düzenlenen
zabıtların muvakkat aciz vesikası hükmünde olduğunu, davalılar arasında akrabalık bağının mevcut olduğunu, Dava konusu parsellerle ilgili tapuda yapılan işlemlerin gerçek satış olmadığını ileri sürerek dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına, dava konusu tasarrufların müvekkili banka yönünden iptaline, müvekkilinin alacağını tahsil edebilmesinin sağlanması için bu tasarruflara konu mal ve değerlerin haciz ve satışını isteme yetkisinin davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili cevap dilekçesinde davacı bankadan ... Plastik Amb. Tek. Gd. N.İ. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Lmt. Şti arasında 08/07/2010 tarihli genel kredi sözleşmesi imzalandığını, müvekkilleri ... ile ...'in bu sözleşmeye kefil olduklarını, müvekkillerinin alacaklılarından mal kaçırma amacı olmadığını, davalı ...'un davalı ...'in kızı, diğer davalı ...'in kardeşi olduğunu, alacaklıların borçlarını ödemek amacıyla süreninde kısıtlı olması karşısında davaya konu ... ... Mah.de bulunan gayrimenkul harici gayrimenkulleri 10/02/2012 ve 22/02/2012 tarihlerinde ...'a satıldığını, davalı ...'un gayrimenkulleri satın alabilecek derecede maddi durumunun iyi olduğunu, ... ... gayrimenkulün ... adına ipotekli olduğunu, bu gayrimenkulün bedelinin ileride ödenmek üzere davalı ...'a devredildiğini, bu devrin kötü niyet ve mal kaçırma kastı ile yapılmadığını, satışlardan sonra davalı ...'tan alınan paralar ile bir kaç icra dosyasının kapatıldığını, tasarrufun iptali davasının şartları oluşmadığını, dosyaya sunulan aciz belgesinin kesin olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, akit tarihlerindeki gerçek değer ile akitte belirtilen değer arasındaki fahiş fark ve davalıların baba-evlat ve kardeş ilişkisi gözetilerek davalıların işbirliği içinde davacıdan mal kaçırmak amacı ile hareket ettikleri, muvazaanın objektif ve subjektif unsurlarının gerçekleştiği sonuç ve kanaatına varılmış, davanın kabulüne
1-... İli,... İlçesi, ... Köyü 187 parselin 22/02/2012 tarihinde, davalı ... tarafından, diğer davalı ...'a yaptığı satışa ilişkin tasarrufun;
2-... İli, ... İlçesi, ... Köyü 108 ada 1 parselin 10/02/2012 tarihinde davalı ... tarafından diğer davalı ...'a yaptığı satışa ilişkin tasarrufun,
3-... İli, ... İlçesi, ... Köyü, 145 ada 3 parselin 10/02/2012 tarihinde davalı ... tarafından diğer davalı ...'a yaptığı satışa ilişkin tasarrufun,
4-... İli, ... İlçesi, ... Köyü, 145 ada 2 parselin 10/02/2012 tarihinde davalı ... tarafından diğer davalı ...'a yaptığı satışa ilişkin tasarrufun İPTALİNE,
Bu taşınmazlarla ilgili olarak davacıya haciz satış işleminin tanınmasına,
5-Dava konusu ... İlçesi, Tabaklar Mh. 52 ada 32 parselde 17 nolu bağımsız bölümün, davalı ... tarafından diğer davalı ...'a satışından sonra bu taşınmazın 3. şahıs durumundaki ... elindeyken, başkalarına cebri icra yoluyla geçtiği anlaşıldığından ve bilirkişi raporunda bu taşınmazın dava tarihi itibariyle değerinin belirtildiği, dava tarihi ile taşınmazın 3.şahsın elinden çıktığı tarih arasında büyük bir fark olmadığı, yine 2012 yılında elinden çıktığı ve değerinin 46.241,25-TL olduğu anlaşılmakla, belirlenen bu 46.241,25-TL'nin, davalı ...'tan tahsili ile davacıya verilmesine,
6-Dava konusu ... İli, ... İlçesi, ... Mh. 202 ada 27 parselde 602/20514 arsa paylı C Blok 2.kat 6 nolu mesken için 160.000,00-TL'nin davalı ...'tan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, İİK'nun 277 vd maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece tasarrufların iptaline karar verilen dava konusu taşınmazlardan ... İlçesi, ... Mh. 52 ada 32 parselde 17 nolu bağımsız bölümün borçlunun dava dışı alacaklısı tarafından bir başka icra takip dosyasından, (... İcra Müdürlüğü'nün 2012/976 Tal sayılı takip
dosyasından) dava dışı ... T.A.Ş e 27.12.2012 tarihli ihale ile satıldığı ve ihalenin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece, tasarrufa konu taşınmazın davalı üçüncü kişinin elinde iken satış nedeniyle kendisinde bir paranın kalıp kalmadığına bakılır. Artı para kalmış ise üçüncü kişinin bu para ile sınırlı olarak ve davacının alacak ve fer'ilerini aşmayacak şekilde tazminata mahkum edilmesi gerekir. Cebri satış sonucu üçüncü kişiye para kalmadığının anlaşılması halinde ise bu taşınmaz yönünden konusu kalmayan dava hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmelidir. Somut olayda, ... İlçesi, Tabaklar Mh. 52 ada 32 parselde 17 nolu bağımsız bölüme yönelik davada icra satışı sonucu artı para kalmadığı anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken bu taşınmaz yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ... İlçesi, Tabaklar Mh. 52 ada 32 parselde 17 nolu bağımsız bölüme yönelik olarak BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 13.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları