Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/8647 E. , 2017/11899 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/8647 E. , 2017/11899 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/8647 E. , 2017/11899 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan ...'ün borçlusu olduğu 11.05.2001 tanzim, 11.06.2001 vade tarihli 1.800.000 USD.bedelli senedin vadesinde ödenmediğini ve bankaca ... Noterliğinin 11.06.2001 tarih ve ... yevmiye sayısıyla protesto edildiğini, ardından borçlular hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2001 tarih ve 2001/183 D.iş dosyasında alınan ihtiyati haciz kararının ... İcra Müdürlüğünün 2001/... sayılı dosyasında takibe konulup icrai takibe geçildiğini ve takibin kesinleştiğini, müvekkili bankanın ... Şubesiyle ... Tekstil Sanayi ve Ticaret ...arasında ... ... ... müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile imzalanan 12.09.2000 tarihli 1 numaralı ve 13.09.2001 tarihli 2 numaralı Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda borçlu firma ile kredi ilişkisine girilip firmaya kredi kullandırıldığı, kullandırılan kredinin geri ödenmemesi üzerine cari hesaplar kat edilip borçluları ... Noterliğinin 29.05.2001 tarihli ve ... yevmiye nolu
ihtarnamesi keşide edilmiş yöne borç için verdikleri çeklerin karşılıksız çıktığını borçlular aleyhine ih. hac. kararı aldıklarını ve takip yaptıklarını ... İcra Müdürlüğünün 2001/5271 ve 2001/6373 sayılı dosyalarıyla ... İcra Müdürlüğünün 2001/4895 sayılı dosyaları kapsamında ihtiyati haciz kararı alarak başlatılan icra takiplerinde dosya borçlularının borcu karşılamaya yeter miktarda haczi kabil mal varlığının bulunamadığını, dosyalarda haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar mevcut ise de tapu kayıtları üzerinde anılan icra takip dosyalarına öncelikli çok miktarda ipotek ve hacizlerin bulunması nedeniyle bu takip dosyalarına para düşme ihtimali bulunmadığını, ... banka şubeleri nezdinde de alacaklarını karşılayacak hak ve alacaklarının bulunmadığının bildirildiğini, borçluların üzerine kayıtlı araçta bulunmadığını, dosyalarda mevcut haciz tutanakları ve hacizli malların kıymet takdiri tutanaklarına göre İİK.nun 105/2.nci maddesi yollamasıyla İİK.nun 143.ncü maddesi gereği geçici aciz belgesi hükmünde olduğunu, belirtilen tasarrufun başlatılan icra takibini semeresiz bıraktığını, davalılar arasında yapılan hisse senetlerine ilişkin tasarrufun İİK.nun 277 ve devamı maddeleri gereğince iptali gerektiğini belirterek, müvekkili bankaya borçlu ... Tekstil Sanayi ve Ticaret ...adına kayıtlı 4.250.000.000 ETL.nominal değerli olan ... Üretimi Otoprodüktör Grubu ...ye ait hisse senetlerinin 38.000.000.000 ETL. Bedelle diğer davalı ... ... İthalat ve İhracat ...ye devir ve temlikine ilişkin tasarrufun ... İcra Müdürlüğünün 2001/5271 ve 2001/6373 sayılı dosyalarıyla ... İcra Müdürlüğünün 2001/4895 sayılı dosyaları kapsamında ihtiyati haciz kararı alarak başlatılan takip dosyalarındaki alacakları ile sınırlı olmak üzere İİK.nun 277 ve devamı maddeleri gereğince iptaline ve iptal edilen tasarrufa konu hisse senetlerinin satışını teminen cebri icra hakkı tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... İthalat ve İhracat ...vekili cevap dilekçesinde, davaya konu olan hisse senetlerini satın alan şirketin müvekkili şirket olmayıp ... Sanayi ve Ticaret ...olduğunu, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilinin cevap dilekçesinde, davaya konu hisse senetlerinin müvekkili şirkete 18.03.1999 tarihinde davalı-borçlu ... ...tarafından devredildiğini, devir tarihinden itibaren
İİK.nun 278 ve 279.ncu maddeleri gereğince iki yıllık hak düşürücü süre içinde dava açılmadığını, İİK.nun 277 ve devamında öngörülen koşulların oluşmadığını, davacı-alacaklının dava dilekçesinde belirttiği gibi alacaklı ile davacı arasında 12.09.2000 ve 13.09.2001 tarihleri arasında Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bir ilişki kurulmuş, akabinde davalı-borçlu tarafından davacı-alacaklıya verilen 11.05.2001 tanzim ve 11.06.2001 vade tarihli senet bedelinin davalı-borçlu tarafından ödenmemesi nedeniyle davalı-borçlu aleyhine icra takibine geçildiğini, davaya konu hisse senetlerinin devir tarihinin 18.03.1999 olup tasarrufun borcun doğum tarihinden önce olduğunu, henüz doğmamış bir borçtan dolayı mal kaçırma amaçlı bir tasarrufun olmasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre dava konusu hisse devrinin 18.03.1999 tarihinde olduğu, dava konusu takiplerin dayanağı olan genel kredi sözleşmelerinin ise devir tarihinden sonra imzalandığı, İİK 277 ve devamı maddelerince tasarrufun iptali davası açma koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Dosya içerisindeki belgelerden, davacı alacaklı banka ile davalı borçlu arasındaki kredi ilişkisinin 18.05.1990 yılı itibari ile başladığı, sonrasında kredi sözleşmeleri imzalanmaya devam edildiği, davacı ile davalı borçlu arasındaki alacak-borç ilişkisinin başlangıcının dava konusu tasarruf tarihinden önceye dayandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bu husus gözardı edilmesi isabetli olmamıştır.
O halde, borcun doğumu tasarruftan önce doğduğunun kabulü ile İİK.277 ve devamı maddeleri uyarınca iddia ve savunma beyanları gözönüne alınarak tasarrufların iptale tabi olup olmadığı aynı yasanın 278-279 ve 280 maddeleri hükümlerine göre irdelenerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları