Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/8108 E. , 2017/12303 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/8108 E. , 2017/12303 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/8108 E. , 2017/12303 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; davalının kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada müvekkilinin yaralandığını ve malul kaldığını, bir kısım belgesiz tedavi giderlerinin ailesi tarafından karşılandığını, vergi borcu ve kazanç kaybının bulunduğunu açıklayıp 20.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 18.000,00 TL maddi, 7.500,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasına dayalı maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin yaya olarak bulunduğu sırada davalının sürücüsü olduğu araç ile çarpması neticesinde yaralandığını, uzun süre başkalarının yardımına ve bakımına muhtaç kaldığını, kazadan önce mobilyacılık işi ile uğraştığını, tedavi süresince ve halen mesleğini ... edemediğini, müvekkilinin tedavisine katkı sağlanmak üzere fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 20.000,00 maddi tazminatın tahsilini talep etmiş, 21.11.2008 tarihli dilekçesi ile kazadan önce aylık 4.000,00 TL geliri olan müvekkili için dava tarihine kadar çalışamadığı 18 ay için 48.000,00 TL'lik gelir kaybından şimdilik 16.000,00 TL'nin, çalışamadığı halde ödemek zorunda kaldığı vergi borcu için 2.000,00 TL, tedavi giderleri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000,00 TL maddi tazminat talebinde bulunmuştur.
Hükme esas alınan tazminat raporunda davacının geçici iş göremezlik zararının 12.310,00 TL, sürekli iş göremezlik zararının 22.014,00 TL olduğu belirlenmiş, mahkemece iş göremezlik zararı anlamında toplam miktar üzerinden talebin değerlendirilmesi gerektiği, tedavi gideri anlamında ... kapsamında olmayan tedaviye gidiş geliş vs. için yapılan masraflar bulunması ve bu hususun tıbbi şifa süresi dikkate alınarak resen değerlendirilebilmesi gerekliliği düşünüldüğünde; 17.000,00 TL iş göremezlik zararı, 1.000,00 TL tedavi gideri toplamı 18.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin reddine karar verilmiştir.
Geçici ve sürekli iş göremezlik zararları ayrı ayrı tazminat kalemleri olup mahkemece davacının talepleri gözönünde bulundurulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiği gibi yine HMK'nin 26.maddesine aykırı olacak şekilde talepten fazlaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları