Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7912 E. , 2017/11934 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7912 E. , 2017/11934 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7912 E. , 2017/11934 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, davalının kusuru nedeniyle çıkan yangından dolayı oluşan hasardan dolayı müvekkili sigorta şirketinin 12.930 TL hasar bedeli ödediğini, müvekkilinin halefiyet ilkesi gereği rücu hakkını kullanarak ... İcra Müdürlüğü'nün 2010/2139 sayılı icra dosyası ile icra takibi başlattığını, davalının borca itiraz ederek takibi durdurduğunu, işbu nedenle %40 icra inkar tazminatı da dahil edilerek davanın kabulü ile itirazın iptalini talep etmiştir.
Davalı vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile ... İcra Müdürlüğünün 2010/2139 Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin 12.930,00 TL asıl alacak, 334,76 TL işlemiş faiz yönünden devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-) Dava, konut sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Dava konusu yangının davalı kullanımındaki konutta çıktığı anlaşılmıştır. Ancak, gerek yangın raporunda gerekse dosyadaki diğer tüm raporlarda yangının çıkış sebebi tespit edilememiştir. Mahkemece, davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununun kiracının sorumluluğuna ilişkin hükümlerine gidilerek ihtilaf çözümlenmek istenmiştir. Ancak, davalı ... ile dava dışı sigortalı dava konusu konutun şu anki maliki ... arasında bir kira sözleşmesi dosyaya ibraz edilmemiş, davalı ... vekilinin temyiz dilekçesinde müvekkilinin yangından önce sigortalı daireyi şimdiki malik ...’a sattığını, 3 ay daha kalmak için yeni malikten izin istediğini, buna binaen konutta oturduklarını beyan etmiş, yine dava konusu konutun tapu belgesinde sigortalı ...’un konutu ...’ten satın aldığı sabittir. O halde, taşınmazın kullanımı sigortalının oluşu ile davalıya bırakıldığı bunun başka bir ilişkiye dayandığı ispatlanamadığı yerel mahkemenin kiracının sorumluluğu sözleşmeye aykırı davranıştan doğduğundan, hiçbir kusurunun bulunmadığını BK’nun 96. maddesi uyarınca kiracı ispat etmedikçe zarardan sorumlu olduğu gerekçelerle davanın kabulüne karar vermesi isabetli değildir. Diğer yandan somut olayda, davalının kullanımında olan sigortalı konuttaki yangının davalının kusuruyla meydana geldiği ispatlanamadığına göre davanın kabulü doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları