Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7895 E. , 2017/12099 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7895 E. , 2017/12099 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7895 E. , 2017/12099 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... Sigorta A.Ş. vekili ile ..., ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 24/04/2011 tarihinde sürücü ...'in sevk ve idaresindeki ... plakalı damperli kamyon ile müvekkilinin kızı ...'a çarparak ölümüne neden olduğunu, kazaya sebebiyet veren aracın davalı ... adına kayıtlı olup diğer davalı ... AŞ'ye ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğunu, sürücü ...'in kullanmakta olduğu, ağır tonajlı aracın sokak aralarında herhangi bir nakliye ve işten dolayı seyretmesinin yasak olduğunu, bunun için gerekli izinlerin alınması gerektiğini, davalının izin belgesinin bulunmadığını belirterek 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 1.000,00 TL maddi tazminatın ise tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini 16.918,19 TL ye çıkarmıştır.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 6.753,71 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 24/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 20.000,00 TL manevi
tazminatın kaza tarihi olan 24/04/2011 tarihinden itibaren işyeleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş, karar davalılar ... Sigorta A.Ş. vekili ile ..., ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda, davalı ... AŞ vekili tarafından dosyaya 25.9.2017 tarihli dilekçe ve ekinde 11.09.2017 tarihli ibraname ve feragatname başlıklı belge ve ekli ödeme belgesi sunulmuş olup bu belgelere göre, karar tarihinden sonra davalı ... şirketi ile davacı taraf arasında 11.09.2017 tarihinde sulh protokolü-ibraname düzenlendiği, anlaşma mukabilinde 25.09.2017 tarihinde, asıl alacak 6.753,00 TL asıl alacak ile faiz, vekalet ücreti ve yargılama giderleri toplamı olarak 13.000,00 TL ödeme yapıldığı ve davalı şirket tarafından yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmediği belirtilmiştir. Ödeme ya da ibra borcu sona erdiren işlemlerden olup, hüküm kesinleşinceye kadar taraflarca her zaman ileri sürülebilir.
Bu durumda mahkemece anılan belge ve ödemeler değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 26/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları