Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7866 E. , 2017/11894 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7866 E. , 2017/11894 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515828
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7866 E. , 2017/11894 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R -
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ... Oto Sanayi Sitesi adresinde bulunan işyerinde 16.08.2010 tarihinde, hırsızlık olayı meydana geldiği, hırsızlığın yaşandığı iş yerinin davalı ... şirketince hırsızlık riskine karşı sigortalandığını, müvekkilinin başvurusuna hırsızlık olayının sahte olduğunu öne sürerek zararın ödenmediği, sigorta eksperinin değerlendirmelerine göre 13.000,00 TL zararları olduğu iddiası ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 7.500,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde kısaca meydana gelen rizikonun sigorta teminatına dahil olmayacağını, dava konusu hırsızlık olayının şüpheler ihtiva ettiği iddiası ile davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı defterleri üzerinde ve olay yerinde yapılan tespitlerle toplam emtia ve demirbaş hasarının 7.313,41 TL olduğu, %20 kusur indirimi ile talep edilebilecek zararın 5.850,73 TL olduğu anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava işyeri sigortası kapsamındaki yerde hırsızlık yapılması sonucu oluşan zararın sigorta firmasından tahsili talebinden ibarettir.
Mahkemece hükme esas alınan SMM, Sigorta Hakemi ve Mimardan oluşan 18.12.2014 tarihli heyet raporunda; “Kepenkin kapalı olup olmadığının tespit edilememesine göre davacının %20 oranında olayda kusuru olduğunun belirtildiği, davacı defterleri üzerinde ve olay yerinde yapılan tespitlerle toplam emtia ve demirbaş hasarının 7.313,41 TL olduğu, %20 kusur indirimi ile talep edilebilecek zararın 5850,73 TL olduğu belirlenmiştir.Mahkemece bilirkişi raporuna konu edilen defterlerin usule uygun düzenlenip düzenlenmediği, karara esas alınan faturaların ticari defterlerde kayıtlı olup olmadığı hususları da belirlenerek alınacak rapor neticesinde karar vermek gerekirken sadece dosyaya ibraz edilen hırsızlık ekspertiz raporunda ve karakol tutanaklarına belirtilen faturalara göre karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları