Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7851 E. , 2017/12237 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7851 E. , 2017/12237 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7851 E. , 2017/12237 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Banka vekili tarafından tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin eşi olan muris ...'in davalı bankadan konut kredisi kullandığını, kredi kullanımı esnasında ve devam eden yıllarda hayat sigortasının muris adına davalı banka tarafından yapıldığını, kredinin ödemesi bitmeden murisin 12/03/2014 tarihinde vefat ettiğini, davalı bankanın kalan kredi borcunu mirasçı olan eşinden isteyerek 26/05/2014 tarihinde 27.857,82 TL kredi borcu ödemesini müvekkilinin yaptığını, davalı bankanın kredi alındıktan sonraki yıllar için hayat sigortasını yenilemesine rağmen en son dönemde hayat sigortasını yeniletmediğini, kredi sözleşmesine göre hayat sigortasının banka tarafından yapılması gerektiğini, hayat sigortasının yapılmaması nedeniyle kredi borcunu müvekkilinin ödemek zorunda kaldığını, davalının kusuru nedeniyle ödenen kredi borcu olan 27.857,82 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile 20.364,23 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Banka vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen usule ilişkin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Dava, konut sigortasına bağlı hayat sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Banka ile muris arasındaki kredi sözleşmesinin 9.5 maddesi uyarınca banka müşterinin mevcut Kredili Mevduat Hesabından (KMH) veya kredi taksit ödemeleri için yatan paradan davalı banka sigorta primlerini tahsil etme yetkisine sahip olduğu, sözleşmenin ekindeki sigorta taahütnamesinde, murisin bankayı sigorta yaptırması hususunda ayrıca yetkilendirmiş ise de; bu düzenleme kredi kullandıran bankaya bir yükümlülük yüklememekte, bir hak sağlamaktadır.
Somut olayda; davacı murisi ... A.Ş nezdinde 20.06.2006 tarihinde 39.000,00 TL tutarlı konut kredisi kullanmış, 07/05/2008-07/05/2009, 27/06/2008-27/06/2009, 27/06/2009-27/06/2010, 22/06/2010-22/06/2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ...nezdinde hayat sigorta poliçeleri düzenlenmiş, 22/06/2010-22/06/2011 tarihleri arasında geçerli olan hayat sigorta poliçesi tahsilatsızlıktan iptal edilmiştir. Davacı murisi ise 12.03.2014 tarihinde vefat etmiştir. Poliçenin kredi veren banka tarafından yenilenmemiş olması yukarıda anılan kredi sözleşmesi maddesi ve ekindeki taahhütname gereği bankanın sorumluluğunu doğurmamaktadır. Bu nedenle; sigortalının poliçeyi yeniletme ya da yeniletmeme iradesinin kendisinde bulunduğu, iki dönem yenilenmediği bu maddi ve hukuksal olgulara göre bankanın sorumluluğuna gidilemeyeceği göz önünde bulundurularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı ... Bank A.Ş'nin sorumlu tutulmuş olması doğru görülmemiştir.
3-) Bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin usule ilişkin temyiz itirazları dışındaki sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin usule ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin usule ilişkin temyiz itirazları dışındaki sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları