Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7246 E. , 2017/12052 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7246 E. , 2017/12052 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7246 E. , 2017/12052 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili şirkete iş yeri sigortası ile sigortalı işyerinin 12/08/2012 tarihinde site yönetimi tarafından yapılan tünel inşaatı hafriyatının su giderlerini tıkaması sonucu yağmur sularının sigortalısının deposuna dolması ile içeride bulunan demirbaşlarda hasar meydana geldiğini davalının bakım onarım ve denetim sorumluluğu görevi olduğundan 8/8 kusurlu olduğunu müvekkili şirket tarafından sigortalısına 21.851,00 TL ödendiğini beyanla 21.851,00 TL'nin 23/10/2012 tarihinden itibaren davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesi ile; meydana gelen zararda müvekkilinin illiyet bağının bulunmadığı, davanın malike ve kooperatife yöneltilmesi gerektiğini ekspertiz raporunu kabul etmediklerini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile 21.851,00 TL'nin 23/10/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat davasıdır. Mahkemece hükme esas alınan ve dosya üzerinden yapılan incelemeye göre verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz raporu aynen kabul edilmiş ve meydana gelen
hasar irdelenmemiştir. Bu haliyle bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir. O halde mahkemece, dosya içindeki deliller de gözetilerek, mimar, iç mimar ve inşaat mühendisi bilirkişilerinin bulunduğu yeni bir heyetten hasarın ne olduğu, hasarlı olduğu belirtilen plaka ve tutkalların incelenerek hasar miktarı ve diğer hususların değerlendirilerek ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak, sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları