Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/7128 E. , 2017/11888 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/7128 E. , 2017/11888 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529320
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/7128 E. , 2017/11888 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ... vekili ve davalı ... Gıda San ve Tic. Ltd Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından konut poliçesi ile sigorta edilen sigortalı ...'e ait meskenin 14/08/2012 tarihinde davalılardan ...'nin maliki bulunduğu 9 nolu dairenin banyo tesisatının patlaması sonucunda sızan suların 5 nolu sigortalı bağımsız bölümün tavan ve duvar boyaları ile ahşap parkelerinde hasar meydana geldiğini, bazı eşyalarda zararların meydana geldiğini, söz konusu hasar bedelinin 2.966,00 TL olarak tespit edildiğini, bedelin sigortalıya 10/10/2012 tarihinde ödendiğini, davaya konu binanın davalılardan ... Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edildiğini; söz konusu yüklenicinin özenli inşaat yapmadığını, tacir vasfının kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediğini, diğer davalı ... ... de gerekli bakım ve onarım yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sorumlu olduklarını, sigortalıya ödenen 2.966,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... ... vekili ve Davalı ... Gıda San ve Tic. Ltd Şti vekili tarafından ayrı ayrı verilen cevap dilekçelerinde herhangi bir kusurlarının ve ihmallerinin bulunmadığını, beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı itibari ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... ... vekili ve davalı ... Gıda San ve Tic. Ltd Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konut sigorta sözleşmesi nedeniyle rücuen alacak istemine ilişkindir.
Davacı dava dilekçesinde konut sigorta sözleşmesi gereğince sigorta şemsiyesi altına aldığı konutun üst kattaki daireden sızan sular nedeni ile sigortalı konutta meydana gelen zararı sigortalısına ödediğini ileri sürerek zarar sorumlusundan alacak isteminde bulunmuştur. Bu tür davalarda görevli mahkemenin sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki ilişkiye göre belirlenmesi gerekir. (24.03.1944 tarih, 1944-9 sayılı İBK) Kat Mülkiyeti Kanunu 19/3 maddesi uyarınca bağımsız bölüm maliklerinin kusurları ile diğer bağımsız bölümlere verdikleri zarardan dolayı diğer maliklere karşı sorumlu oldukları düzenlenmiştir. Yine aynı yasanın Ek-1 maddesi uyarınca Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği kararlaştırılmıştır. Açıklanan nedenlerle bu davaya bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğu HMK. 114/c 115/2 madde uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilerek karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları