Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6956 E. , 2017/11891 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6956 E. , 2017/11891 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6956 E. , 2017/11891 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde iş yeri için paket poliçe sigortası yapıldığını, 15.12.2012 tarihinde yangın sebebi ile sigorta teminatı altındaki iş yerinde hasar meydana geldiğini, yangın sebebi ile sigortalısına 74.028,60 TL'lik hasar karşılığı ödeme yaptığını, yangına neden olan davalının bu bedelden sorumlu olduğunu beyan ederek sigortalısına ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili talep ve dava edilmiştir.
Davalı asil kendisinin bu olaydan sorumlu olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davalının meydana gelen olayda %50 oranında kusurlu olduğunu, davacı ... şirketine rücuen davalının 37.014,30 TL hasar tazminatı ödemesi gerektiği belirtilerek davanın kısmen kabulüne fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava yangın sebebi ile işyeri sigortalısına yapılan hasar ödemesinin yangına sebep olan davalıdan rücuen tahsili talebine ilişkindir.
Dosyadan alınan itfaiye amiri ve sigorta hasar sorumluluk uzmanından alınan 20.06.2014 tarihli raporda; “dava dışı iş verenin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ortak kusurunun bulunduğu bu suretle %50 oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir.
Mahkemece alınan bilirkişi raporu denetime uygun değildir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının sigortalısına %50 kusur verilmiş ancak somuşlaştırmadan hangi gerekçe ile %50
kusur izafe edildiği açıklanmamıştır. Konusunda uzman 3'lü heyet ile mahkemece yapılacak keşif sonucunda tarafların iddiaları ve yangın çıkış nedeninin gösterildiği raporda da değerlendirilmek sureti ile gerekçeli ve denetime uygun kusur durumu belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları