Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6733 E. , 2017/12294 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6733 E. , 2017/12294 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6733 E. , 2017/12294 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkiline ait, davalıya "zorunlu deprem sigortası" kapsamında sigortalı konutta 23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihlerinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar meydana geldiğini açıklayıp 6.656,00 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesine dayalı alacak istemine ilişkindir.
Davalı kurum tarafından verilen cevabi yazıda davacıya 06.02.2012 tarihinde 444,25 TL ödeme yapıldığı belirtilmiş ve buna ilişkin dekont örneği ibraz edilmiştir. Yarar ve zararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince davacıya yapılan bu ödemenin hesaplanan tazminattan indirilmeksizin karar verilmesi doğru görülmemiştir.
3-DASK genel şartlarının 6. maddesinde her bir hasarda %2 muafiyet tenzilinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Mahkemece anılan genel şart uyarınca muafiyet tenzilinin uygulanıp uygulanamayacağı tartışılarak sonucuna göre karar vermek gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli değildir.
Kabule göre de; davalı taraf harçtan muaf olduğu halde yazılı şekilde sorumluluğuna karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları