Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6600 E. , 2017/12275 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6600 E. , 2017/12275 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515717
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6600 E. , 2017/12275 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davacıya özel sağlık sigortası ile sigortalı olan dava dışı üçüncü kişinin yolcu olduğu araç ile davalıların sürücüsü ve maliki olan aracın çarpışması sonucu davalının yaralandığını, tedavi bedelinin davacı tarafça sigortalısına ödendiğini, 6111 sayılı yasa uyarınca davalı SGK'nın da tedavi bedelinden sorumlu olduğunu belirterek 5.511,41 TL tazminatın 21.05.2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davalı SGK yönünden davanın reddine, kalan taraflar yönünden davanın kabulü ile 5.511,41 TL'nin ödeme tarihi olan 21/05/2012 tarihinden yürüyen yasal faizi ile kalan davalılardan müşterek müteselsil tahsiline. (fazlanın reddine) karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, sağlık sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı yasanın 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “Trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı", Yasanın geçici 1. maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
6111 sayılı Yasa, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup somut olayda dava 18.09.2012 tarihinde açılmıştır. Davanın,6111 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığının anlaşılmasına göre, davalı SGK, 6111 sayılı yasaya göre talep edilen tedavi giderinin tamamından sorumludur.
Öte yandan, Danıştay Onbeşinci Dairesinin önce 14.11.2013 tarihinde yürütülmesinin durdurulması kararı ve 16/03/2016 tarih, 2013/7713 esas ve 2016/1779 sayılı kararı ile Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslara ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci bendinde yer alan ‘’... Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.
Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ışığında söz konusu faturalara göre, tedavi giderlerinin tamamından SGK'nın sorumlu olduğu, 6111 sayılı Yasa uygulamasıyla işletenin yatırdığı primlerin aktarılmasıyla sürücü ve işletenin de sorumluluğunun bulunmadığı dikkate alınmadan hatalı gerekçe ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamış, bu hususlar temyiz eden davacı vekili ve davalı ... vekili yararına bozma nedeni yapılmıştır.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin 1 nolu bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının şu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının şu aşamada incelenmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları