Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6565 E. , 2017/12267 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6565 E. , 2017/12267 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6565 E. , 2017/12267 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davacıların yaya olan desteğinin davalıların sürücüsü ve zorunlu trafik sigorta şirketi olan aracın çarpması sonucu vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek, poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu olmak kaydıyla her bir davacı için 1.000,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 50.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekilleri ayrı ayrı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacılar ... ve ...'in maddi tazminat taleplerinin reddine,davacı ...'in maddi tazminat isteminin kabulü ile 20.120,30 TL'nin davalı ... yönünden kaza tarihi olan 23/07/2011, davalı ... yönünden dava tarihinden itibaren işletilmek kaydıyla yasal faizi ile birlikte müştereken ve mütcselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, davacı ... ve ... için 4.000,00'er TL ve davacı ... için 8.000,00 TL manevi
tazminatın 23/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'tan tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı sulh protokolu çerçevesinde maddi tazminat davasından kısmen feragat ettiğini bildirmiştir. Davacılar vekilinin 11.08.2015 tarihli beyan dilekçesinin değerlendirilerek sonucuna göre karar vermek amacıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
2-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, her bir davacı için takdir olunan manevi tazminatın düşük olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları