Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6549 E. , 2017/12265 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6549 E. , 2017/12265 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6549 E. , 2017/12265 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların sürücüsü,işleteni ve trafik sigorta şirketi olan aracın yaya olan davacıya çarparak yaralanmasına neden olduğunu, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek 30.000,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın (poliçe limiti ile sorumlu olmak şartı ile) kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekilleri ayrı ayrı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;40.966.74 TL nin 29.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan (Davalı ... şirketi önünden poliçe limiti ile sınırlı ve dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte) müştereken ve müteselsilen tahsiline, 15.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 29.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı ... vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen ve davalı taraf lehine olan bilirkişi raporundaki kusur oranının hükme
esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde TBK56. (B.K.nun 47.) maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi ile verilen hükmün bu temyiz itirazları bakımından onanmasına karar verildi.
2-Dava, trafik kazasından doğan bedensel zararlardan ötürü açılmış maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre muhtemel yaşam süreleri belirlenirken ... yaşam tablosu esas alınmalıdır. Ayrıca, daimi işgöremezlik tazminatı hesaplanırken rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir nazara alınıp 1/Kn katsayısına göre her yıl %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle hesaplanmalıdır.(YHGK., 28.06.1995 tarih, 1994/9-628 Esas, 1995/694 Karar) Eldeki davada kaza tarihi 29.06.2010 olup, Trh verileri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. O halde mahkemece pmf verileri dikkate alınarak hüküm kurmaya ve denetime elverişli bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre bir karar vermek gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının, davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 224,76 TL fazla alınan temyiz peşin harcın davacıya geri verilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ya geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları